Обществена поръчка

В обхвата на обществената поръчка е включено проектиране, упражняване на авторски надзор по време на СМР и извършване на строително-монтажни работи във връзка с реализацията на обект„Инженеринг (проектиране, строителство и авторски надзор) на преустройство на сградата на бивша детска градина “Латекс” в многофункционален културен център“. Задачите и дейностите по настоящата обществена поръчка са описани подробно в част „Техническа спецификация“ от документацията по настоящата обществена поръчка.

Възложител: Община Бяла, област Русе

Детайли на поръчката

Вид поръчка

Публично състезание

Инженеринг

Краен срок за регистрация

Краен срок за предаване

18/11/2019