Обществена поръчка

В обособена зона Русе-изток е разположена обща инфраструктура, обслужваща два обособени пристанищни терминала Русе-изток-1 и Русе-изток-2. Обособена зона Русе-изток не разполага с помещения с офис, санитарни и битови помещения. За обособена зона Русе-изток с идентификатор 63427.8.1364 има влязъл в сила Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ). Необходимо е да се изгради сграда с офис, санитарни и битови помещения. Помещенията обект на проектиране и изграждане са: 3 броя офиси с по две работни места, санитарни помещения за служителите, съблекалня, битова стая, склад, също така санитарни помещения с директен външен достъп. Да се предвидят всички необходими комуникации и инсталации в зависимост от предназначенията на помещенията. Застроената площ на сградата да е до 100 – 120 м2.

Възложител: Пристанищна инфраструктура ДП - Териториално поделение-клон Русе

Детайли на поръчката

Вид поръчка

Публично състезание

Инженеринг

Краен срок за регистрация

Краен срок за предаване

23/01/2020