Обществена поръчка

В настоящия инженеринг са включени проектиране, изпълнение на реконструкция и преустройство на съществуваща сграда на бивше ОУ ‘‘Васил Левски‘‘ в обучителен център за доброволци и осъществяване на авторски надзор по време на строителството. Обхватът, предметът на поръчката, както и изискванията са определени в техническата спецификация.

Възложител: Община Тутракан

Детайли на поръчката

Вид поръчка

Открита процедура

Инженеринг

Краен срок за регистрация

Краен срок за предаване

18/09/2019