Обществена поръчка

Във връзка с приетото от Министерски съвет Постановление №1 от 3 януари 2019 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерски съвет, включващо промени в Устройствения правилник на Агенция „Митници“ и влизането му в сила от 07.01.2019 г., се закрива Митница Русе и се създава Териториална дирекция Дунавска, в която се включва единствения Митнически пункт Пристанище Русе, разположен на територията на пристанищен терминал Русе-изток-1. През този пункт преминават по – голямата част от стоки за митническа обработка, влизащи или излизащи в/от страната, които се транспортират с тежкотоварни автомобили. Пътният подход, осъществяващ връзка между митническия пункт и Републиканската пътна мрежа е разположен на териториите на Обособена зона Русе-изток и на Пристанищен терминал Русе-изток-1. Поради липсата на достатъчен капацитет на откритите паркинги за товарни автомобили на пристанищни терминали Русе-изток-1 и Русе-изток-2, е необходимо изграждането на още един.

Възложител: Пристанищна инфраструктура ДП - Териториално поделение-клон Русе

Детайли на поръчката

Вид поръчка

Публично състезание

Инженеринг

Краен срок за регистрация

Краен срок за предаване

23/01/2020