Обществена поръчка

А.1. Идеен проект в част „Архитектура“, включително интериор за обзавеждане и оборудване съгласно приложения списък. Проектът подлежи на съгласуване от Министерството на труда и социалната политика, като при евентуално констатирани от тяхна страна неточности, следва проектната документация да бъде преработена с отразени всички забележки. А.2.Изготвяне на инвестиционен проект в фаза „Работен проект“ Работният проект по всички части трябва да се изготви в съответствие с одобреното техническо задание за проектиране. Проектната документация да съответства на нормативната уредба – Закон за устройство на територията, Наредба № 4 / 2001 година за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти и други подзаконови разпоредби по приложимите части. Отделните части на инвестиционния проект да бъдат придружени с подробни количествени сметки.

Възложител: Община Стара Загора

Детайли на поръчката

Вид поръчка

Публично състезание

Инженеринг

Краен срок за регистрация

Краен срок за предаване

24/10/2019