XXI Общо събрание на КАБ ще се проведе на 15 и 16 април 2022

XXI Общо събрание на КАБ ще се проведе на 15 и 16 април 2022

Двадесет и първото редовно Общо събрание на Камарата на архитектите в България (КАБ) ще се проведе на 15 и 16 април 2022 г. от 9:00 ч. в хотел „Маринела“, град София. На събранието ще бъде избран новият състав на Комисията по дисциплинарно производство, която следи за изпълнението на професионалните задължения на проектантите – членове на КАБ.

Предвижда се по време на събитието да бъде обявено началото на честването на 85 – та годишнина от създаването на професионалната организация. По този повод е планирана мащабна изложба, която ще гостува последователно на всички 28 регионални колегии на КАБ. Експозицията ще бъде представена в рамките на една до две седмици във всеки град – домакин на събитието и ще включва по едно табло със знакова сграда/елемент от съответната колегия. Паралелно с изложбата ще се провеждат професионални лекции и дискусии на архитектурна тематика във всеки един от регионалните центрове. В рамките на честванията ще се проведе и конкурсът “Български архитектурни награди 2022”.

Инженерно-архитектната камара е учредена на 7 октомври 1937 г. с наредба – закон на правителството. След вливане в Научно-технически съюз през 1949 г., КАБ се възстановява през 1991 година. През 2003 г. Народното събрание приема специален Закон за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране, с който се учредява Камара на архитектите, която приема наименованието, активите и пасивите на камарата от 1991 година.

XXI-то Общо събрание на КАБ ще се проведе при следния дневен ред:

ДНЕВЕН РЕД

ДВАДЕСЕТ И ПЪРВО РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА КАБ

  1. Отчет за дейността на Управителния съвет за периода октомври 2020 г. – 31 декември 2021 г.
  2. Отчет за дейността на Контролния съвет за периода октомври 2020 г. – 31 декември 2021 г.
  3. Отчет за дейността на Комисията по дисциплинарно производство за периода октомври 2020 г. – 14 април 2022 г.
  4. Отчет за финансовите приходи и разходи на КАБ за периода октомври 2020 г. – 31 декември 2021 г.
  5. Освобождаване на Председателя и членовете на Комисията по дисциплинарно производство с мандат 20 май 2019 г. – 20 май 2022 г. Избор на Председател и членове на Комисията по дисциплинарно производство с нов мандат от 20 май 2022 г. – 20 май 2025 г.
  6. Освобождаване на арх. Банко Банов като член на Контролния съвет. Избор на член на Контролния съвет за довършване на мандата.
  7. Определяне на размера на всъпителните и годишните вноски.
  8. Приемане на Бюджет на КАБ за 2022 г.
  9. Приемане на изменения и допълнения в Устава на КАБ.

При липса на кворум към началния час – 9.00 часа на 15 април 2022 г., Общото събрание ще започне в 10.00 часа на 15 април 2022 г. и може да се проведе редовно независимо от броя на присъстващите делегати на основание чл. 19, ал. 1 от Закона за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране.