Обявление на Кмета на Район Панчарево за провеждане на обществено обсъждане на проект: ПУП – ИПРЗ и план схеми на техническата инфраструктура на м.”с. Кокаляне, м. в. з. ” Кокалянски ханчета”, м. в.з.”Кокалянски ханчета II разширение” и м.”Михово блато”

Обявление на Кмета на Район Панчарево за провеждане на обществено обсъждане на проект: ПУП – ИПРЗ и план схеми на техническата инфраструктура на м.”с. Кокаляне, м. в. з. ” Кокалянски ханчета”, м. в.з.”Кокалянски ханчета II разширение” и м.”Михово блато”

С Т О Л И Ч Н А   О Б Щ И Н А –   РАЙОН ПАНЧАРЕВО

1137 с.Панчарево, ул. „Самоковско шосе” № 230, www.pancharevo.org

       

О Б Я В Л Е Н И Е

Район Панчарево-СО, на основание чл. 20, ал. 5 от Наредба за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания в областта на пространственото развитие и устройството на територията на Столична община, приета с Решение № 661 по Протокол № 41 от 12.10.2017 г., изм. – Решение № 3914 от 11.06.2018 г. на АдмС – София по адм. д. № 2707/2018 г., съобщава, че е издадена Заповед № РПН20-РД09-120/27.11.2020г. на Кмета на район Панчарево-СО за провеждане на обществено обсъждане на проект за подробен устройствен план и план-схеми по чл. 108, ал. 2 от ЗУТ: Изменение на план за регулация и застрояване (графично оформени като ПРЗ) на м. „с. Кокаляне“, м. „в. з. Кокалянски ханчета“, м. „в.з. Кокалянски ханчета-разширение“, м. „в.з. Кокалянски ханчета-II разширение“ и м. „в.з. Михово блато“.

Представянето на проекта да се извърши от представител на възложителя и от проектанта и да се състои на 14.12.2020г. от 18.00 ч. в кметство с. Кокаляне, с адрес: с. Кокаляне, ул. Кръстан Младенов № 1.

След представянето на проекта, граждани и организации могат да подават писмени становища, мнения и предложения по същия, не по-късно от три дни преди датата на заключителната дискусия. Същите могат да се подават в деловодството на СО-район Панчарево, ул. „Самоковско шосе“ № 230, на електронната поща на районната администрация info@pancharevo.org и в кметство с. Кокаляне. Становища постъпили след определения срок –29.12.2020г. не се разглеждат.

След представянето на проекта, същият ще се намира в кметство с. Кокаляне.

Заключителната дискусия да се проведе на 05.01.2021г. от 18:00ч. в кметство с. Кокаляне.

 

Обявление и Заповед №РПН20-РД09-123/02.12.2020г. на Кмета на Район Панчарево, с която се променят датите за провеждане на обществено обсъждане на проект: ПУП – ИПРЗ и план схеми на техническата инфраструктура на м. “с. Кокаляне, м. в. з. “Кокалянски ханчета”, м. в. з. ” Кокалянски ханчета II разширение ” и м. “Михово блато”, Район Панчарево.

 

ГЛАВЕН АРХИТЕКТ

НА РАЙОН ПАНЧАРЕВО-СО

/арх. Румен Несторов/