Платформа на арх.Борислав Борисов, кандидат за Председател на УС на КАБ

Платформа на арх.Борислав Борисов, кандидат за Председател на УС на КАБ

ДО ДЕЛЕГАТИТЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ, 2020

КАМАРА НА АРХИТЕКТИТЕ В БЪЛГАРИЯ
от арх. Б. Борисов

 

ОБРЪЩЕНИЕ с мотиви за участието ми в избора за Председател на УС на КАБ.

Считам, че състоянието на КАБ, 17 години след учредяването и със ЗКАИИП,

налага припомняне и актуализиране на нейните основни цели, функции и принципи.

/Време е за нейното съзряване, характерно за навършване на пълнолетие./

 

„ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ЦЕННОСТИ В РАБОТАТА НА КАБ“

 

Уважаеми колежки и колеги,

Обръщам се към Вас с убеждението, че нашата КАМАРА може и трябва да се превърне в най-уважаваната и влиятелна професионална общност в сферата на архитектурата, устройственото планиране, инвестиционното проектиране и строителството в България. Тя по призвание е такава и по традиция от периода на БИАК също е такава. От нас зависи нейното бъдещо състояние. Ще работя за повече професионализъм и компетентност, ред, правила и върховенство на закона, без корупция, монополизъм и кариеризъм. За КАБ, която не е формален регистратор на правоспособността и инкасатор на лоши последствия от действията на други фактори. За КАБ не като място, където се разпределят пари без единомислие и консенсус. За КАБ, която не е арена за вътрешни конфликти и междуособици и която не се раздира от собствените си противоречия. За КАБ, която не се ползва за лични цели и изгоди, а за защита на интересите на всички свои членове и която е ценена от тях. Търсена, уважавана и авторитетна КАБ. За да успеем е необходимо да се договорим и да се обединим за реализиране на няколко наши автентични професионални задачи.

 1. КАБ – за ЕДИНСТВО НА КОЛЕГИЯТА по основните цели и приоритети на професията, заложени в ЗКАИИП, в Устава, в Доктрината и в Професионалния Кодекс на Камарата.

Ще работя за намаляване на вътрешни противоборства и различия по несъществени критерии за сепарирана принадлежност – център и периферия, възраст, пол, лична симпатия и др., не като самоцел, а да търсим обединяването ни за:

 • Защита на интересите на всички членове на колегията. Няма да допусна несъобразяване или подминаване на мнението на който и да било наш член;
 • Приоритетно издигане на ролята на нашата професионална реализация като водеща, главна и основополагаща роля за цялата инвестиционна дейност. Архитектурата не е просто една от многото части на инвестиционния проект;
 • Съществено подобряване на нормативната уредба по модела на европейските норми. Ще споделя опита си от германското законодателство и от работата ми относно нормативната реформа -ЗУТ, ЗУЗСО, ЗУЧК, ЗРР, наредби и др.;
 • Възраждане на авторитета на КАБ като професионална общност, която е уважавана и търсена от всички участници в обществения живот, възстановяване на нейната роля и значимост за цялото общество. Твърда позиция и приоритет;
 • Недопускане на монополизъм, търговия с влияние, недобросъвестна практика, неравнопоставеност между членовете на КАБ. Ясна лична отговорност;
 • Опростяване функционирането на КАБ и намаляване на административната тежест в сектора, дигитализация на част от функциите. Лична отговорност;
 • Повишаване ефективността на управителните органи в КАБ;
 • Развитие на конкурсното начало с реално измерване на напредъка, защита на авторски права, утвърждаване на правила за стаж, обучение, квалификация и др.

 

 1. КАБ – за по-добро сътрудничество и единодействие със сродните професионални организации у нас и в чужбина и с висшите училища.
 • Сътрудничество със САБ, КИИП, КСБ, БААИК, СЛА, СУБ и др.;
 • Ролята на КАБ като партньор при практикуване на професията в страната и в чужбина. Сътрудничество с центрове за професионална реализация;
 • Ролята на КАБ като партньор в образователната система, професионалната квалификация и реализацията. Сътрудничество с организациите в чужбина;
 • Сътрудничество и партньорство с Висшите училища и БАН.

 

 1. КАБ – незаменим партньор и опонент на публичната власт:
 • КАБ в своята професионална сфера – фактор в държавното управление –диалог с НС, МС, МРРБ, МК, ДНСК, регионални съвети, областни управи и др.;
 • КАБ в своята професионална сфера – фактор в местната власт – за диалог и експертиза с Кметове и Общински съвети. Персонална отговорност;
 • Участие на представителите на КАБ в Експертните съвети;
 • КАБ за регламент на повече конкурси и недопускане на дискриминация на участието на български архитекти в български конкурси;
 • КАБ за ясен регламент на „инженеринговите обществени поръчки“ в сектора само по изключение и при извънредни обстоятелства.

 

 1. КАБ – непоколебим защитник на професионалните права и интереси на всички свои членове:
 • Създаване на условия за по-справедливо участие на всички професионалисти в проектантската дейност и свободния пазар на проектантски услуги;
 • Намаляване на корупцията и административната тежест в публичния сектор;
 • Засилване на конкурсното начало;
 • Стимулиране на обективното оценяване и експертизи на проекти и реализации;
 • Разработване на независими професионални оценки;
 • Поощряване на архитектурната критика;
 • Недопускане на монополизъм, ползване на КАБ за лични цели,

недобросъвестна практика, неравнопоставеност и др.;

 

 1. КАБ – Демократична структура, общоприета технология на управление, прозрачни процедури за вземане на решения:
 • Намаляване на изкуствените противоречия между регионалните колегии и централното управление и между различните колективни органи;
 • Върховенство на Общите събрания на КАБ;
 • Допитване до всички членове на КАБ;
 • Публични заседания на управителните съвети;
 • Спазване на ЗКАИИП, устава и професионалния кодекс;
 • Нулева толерантност към злоупотреби, монополизъм и корупция;

 

 1. За престижа на професията. Достойно участие на КАБ при взимане на решения на национално, регионално и местно ниво, касаещи професията.
 • “Водеща регулирана професия в сектора”;
 • “Европейски ценности в практикуване на професията”;
 • “Най-високи професионални стандарти”;
 • “Единство на Архитектурната колегия”.

 

 1. КАБ – за подобряване на организационното и финансовото състояние:
 • Подобряване и спазване на вътрешната нормативна уредба;
 • Оптимизиране на членския внос и на разпределението на бюджета;
 • Оптимизиране на трудовите възнаграждения и на щатните служители;
 • Търсене и намиране на нови /външни/ източници за финансиране;
 • Редуциране на разходите за неприоритетни дейности.

 

Уважаеми колежки и колеги,

Убеден съм, че сме в състояние да превърнем КАБ в онази професионална общност, която желаем и която е най-уважаваната и влиятелна професионална общност в сферата на архитектурата, устройственото планиране, инвестиционното проектиране и строителството в България. За това си струва да се поработи. Ако получа Вашето доверие ще се оттегля от длъжността си като Ректор на ВСУ „Любен Каравелов“ в интерес на нашата професионална Камара. Ще споделя професионалния си опит като немски възпитаник, професионалист и участник в живота на КАБ от учредяването и до днес. С настоящото обръщение към делегатите на общото събрание декларирам, че няма да допусна ползването на Камарата от който и да било и за каквито и да било лични облаги, несвойствени и различни от нашите общи цели, принципи и приоритети, за които всеки един от нас има своя дълг.

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ (CV) арх. Б. Борисов
 
1980 г. Университет ”БАУХАУС”, гр. Ваймар, Германия, магистър архитект.
1980-1993 г.  „Софпроект“, Проектант, Ръководител творческо ателие.
1986 – 1996 г. Хоноруван преподавател в УАСГ,.катедра „Градоустройство“, Архитектурен факултет.
1990 г. Доктор по архитектура.
1996 г. Учредител и председател на Сдружение на урбанистите в България /СУБ/.
1997г. Учредител и член НПО към Съвета на Европа „Столиците на обединена Европа“.
1997 г. Учредител и председател на дружество „Градоустройство“ към САБ.
1998 г. Консултант към Народното събрание по Законопроект за регионалното развитие /ЗРР/.
1999 г. Консултант към НС по оценка на Законопроект за устройство на територията /ЗУТ/.
1999 – 2007 г.

2011 – 2015 г.

Общински съветник, Столична община, Комисия по градоустройство, строителство, архитектура и жил. политика  и Комисия по нормативна уредба и местно самоуправление.
2002 г. Специализация, „Публична администрация“ в гр. Лион, Франция и гр. Торино, Италия.
2003 г.

 

Институт по публично право на Университета Тюлейн, Ню Орлеанс, Луизиана, САЩ,

Диплома-Сертификат за лектор по „Разработване на проекти за нормативни актове“.

от 2004 г. до сега Удостоверение за „Пълна проектантска правоспособност“ от КАБ и делегат на всички общи събрания на КАБ.
2001-2005 г.

 

Институт по публична администрация и европейска интеграция, МС, Лектор по „Устройство на територията, проектиране, строителство и регионална политика.“
2006 – 20011 г. Директор на Национален център за териториално развитие /НЦТР/ към МРРБ.

Член на Национален експертен съвет към МРРБ.

Член на Специализиран научен съвет към ВАК, сега НАОА.

от 2007 г. Доцент във Висше строително училище “Любен Каравелов”, Архитектурен факултет.
от 2008 г. до момента Ръководител на катедра „Градоустройство, теория и история на архитектурата“.
от 2008 до 2016г. Председател на Арх.Колегия и чл. на Съвета на РК София – град, КАБ.
2012 г. – 2017 г. Декан на Архитектурния факултет във ВСУ „Л. Каравелов“, София.
от 2015 г. Професор, Висше строително училище “Любен Каравелов”, Архитектурен факултет.
от 2017 г. Доктор на архитектурните науки.
2017 г. до момента РЕКТОР, Висше строително училище “Любен Каравелов”.
От 1980 до сега Стотици архитектурни и градоустройствени проекти и професионални публикации