КАБ представи идеите си за законодателни промени пред министър Андрей Цеков

КАБ представи идеите си за законодателни промени пред министър Андрей Цеков

Камарата на архитектите в България (КАБ) представи идеите си за законодателна реформа в сектора пред министъра на регионалното развитие и благоустройството Андрей Цеков на 25 октомври в МРРБ. В срещата участваха още Николай Найденов, зам.-министър на МРРБ; Николай Сайков, началник на политическия кабинет; проф. арх. Борислав Борисов, зам.-председател на КАБ; арх. Васил Василев, председател на РК София град и арх. Емил Стоянов, зам.-председател на РК София град.

„КАБ от години анализира и предлага промени в нормативната база в архитектурно-строителния сектор. Целта ни е да инициираме цялостна реформа, която значително да подобри инвестиционния процес и да намали административната тежест. Надяваме се предложенията ни да бъдат подкрепени от МРРБ и от политическите партии в парламента, тъй като са в полза на обществото“, заяви проф. арх. Борислав Борисов, който презентира идеите на КАБ за радикална промяна в законодателството.

В момента предложенията на КАБ се дискутират и разглеждат от Координационния съвет (КС) на браншовите организации в сектора с цел сближаване на позициите между различните участници в инвестиционния процес. Очаква се в рамките на следващите две седмици Координационният съвет да прецизира и финализира предложенията за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията (ЗУТ). След това законопроектът отново ще бъде разгледан и обсъден от Управителния съвет на КАБ, който ще заседава на 10 ноември в Пловдив. 

Законопроектът включва следните ключови аспекти:

  • Нов регламент за статут на главния проектант с повече правомощия и отговорности.
  • Две основни фази в инвестиционното проектиране – идеен проект за разрешаване на строителството (с разрешителен режим и облекчена процедура) и технически проект за изпълнение на строителството (с регистрационен режим и пълен обем и съдържание на проекта).
  • Преработките на проектите по време на строителство също да са на регистрационен режим, когато не е необходимо да се променя разрешението за строеж.
  • Ускорена дигитализация и създаване на Единен публичен регистър.
  • Нов регламент за оценяване на съответствието на проектите: За обекти от 1-ва до 3-та категория – чрез доклад на консултант. За обекти от 4-та и 5-та категория – без оценка на съответствието.
  • Нов регламент за надзор в строителното изпълнение: За обекти от 1-ва до 3-та категория – чрез лицензирана фирма за независим строителен надзор. За обекти от 4-та и 5-та категория – чрез авторски надзор.
  • Нов регламент за въвеждане в експлоатация.
  • Промени в ЗУТ относно нови наредби, които да се регламентират от МРРБ: за преместваемите обекти, както и за зелената система.

„В момента отговорността и контрола по изпълнението на инвестиционните проекти се размива между различните участници в процеса. Архитектите са готови да поемат пълната отговорност за качественото изпълнение на проектите. Всеки от нас е мотивиран да реализира сградите си по най-добрия начин в полза на обществото. Този процес ще стимулира изчистването на пазара от непрофесионални практики“, обясни арх. Васил Василев.

По думите на проф. Борисов законодателната реформа ще доведе до усъвършенстване работата на КАБ, която ще следи за изпълнението на отговорностите на своите членове. В този контекст е необходимо да се обмисли въвеждането на специална застраховка за професионална отговорност на проектантите, която да покрива евентуални щети върху строителните обекти.

Министър Андрей Цеков изрази подкрепа относно инициативата на КАБ за намаляване на административната тежест и облекчаване на инвестиционния процес. Той подчерта необходимостта от създаване на по-ясен регламент относно отговорностите на главния проектант, въвеждането на строги санкции в случаи на професионална некомпетентност и възможност за обезпечение на инвеститора при незаконосъобразно изпълнение на проекта. Процесът по реформиране на сектора трябва да обедини усилията на всички браншови организации и държавни институции, категоричен бе министър Цеков.

Предвижда се диалогът между бранша и МРРБ относно необходимите законодателни промени да продължи в следващите седмици.