Писмо до кмета на Община Мездра във връзка с открит конкурс за идеен проект „Изграждане на обновена паркова среда и благоустройство на градския парк в гр. Мездра“

Писмо до кмета на Община Мездра във връзка с открит конкурс за идеен проект „Изграждане на обновена паркова среда и благоустройство на градския парк в гр. Мездра“

Изх.№ 014/22.01.2021 г.
ДО
Г-Н ИВАН АСПАРУХОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА МЕЗДРА
ГР. МЕЗДРА, 3100, УЛ.”ХРИСТО БОТЕВ” 27
ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ
Г-ЖА ДИАНА ЦВЕТАНОВА ПАВЛОВА

КОПИЕ ДО
Г-ЖА МИГЛЕНА ПАВЛОВА
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА
АГЕНЦИЯТА ЗА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

Относно: Открит конкурс за идеен проект „Изграждане на обновена паркова среда и благоустройство на градския парк в гр. Мездра“, с уникален номер на поръчката 00007-2020-0018

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КМЕТ,

Камарата на архитектите в България широко приветства провеждането на архитектурни конкурси по значими теми от градската среда – най-добрият начин за придобиване на качествен продукт от обществото при конкуренция на идеи на професионалистите в бранша.
Обявеният на 31.12.2020 г. от община Мездра открит конкурс за идеен проект за „Изграждане на обновена паркова среда и благоустройство на градския парк в гр. Мездра” се посреща от проектантите – наши членове (единствените лица, правоспособни да реализират поръчката), с интерес. За съжаление, в конкурсната процедура са въведени условия, които правят неприемливо участието им в нея.
Като подкрепяме изцяло инициативата Ви за провеждане на конкурс, считаме че в одобрената с Ваше решение документация, са въведени неприемливи и незаконосъобразни условия, които правят недопустимо по-нататъшното й провеждане.
I. По отношение на прогнозната стойност.
Прогнозната стойност на поръчката в размер на 70000 лв. без ДДС е неправилно определена. Тя не е актуална, тъй като е под себестойността на услугите, предвидени за възлагане, с което пряко се нарушава чл. 21, ал. 1, ал. 2 и ал. 10, т. 3 от ЗОП. Съгласно чл. 21, ал. 1 от ЗОП прогнозната стойност на обществената поръчка се определя от възложителя и следва да включва всички плащания без ДДС, съгласно ал. 2 на същия член, тя трябва да е актуална към датата на откриване на обществената поръчка, а точка 3 на ал. 10 определя основата за изчисляване на прогнозната стойност на поръчки за проектиране – таксите, дължимите комисиони (възнаграждението за предоставяне на проектантски услуги) и други плащания.
С чл. 6, т. 7 от Закона за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране (ЗКАИИП) са делегирани правомощия на Камарата на архитектите в България и на Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране да приемат методика за определяне на размера на възнагражденията за предоставяне на проектантски услуги, която се обнародва в „Държавен вестник“. В този смисъл, Методиката за определяне на размера на възнагражденията за предоставяне на проектантски услуги в устройственото планиране и в инвестиционното проектиране (обн., ДВ, бр. 41 от 2007 г., изм. и доп., бр. 37 от 2019 г.), издадена от председателя
2
на КАБ (Методиката на КАБ) е подзаконов нормативен акт, задължителен за всички органи на местна власт и местно самоуправление. Ето защо, прогнозната стойност на настоящия конкурс не може да бъде произволно определена. Тя трябва да е актуална, не по-ниска от себестойността на предвидените за възлагане проектантски услуги и съобразена с Методиката на КАБ.
В настоящата процедура прогнозната стойност от 70000 лева следва да покрие всички плащания към изпълнителя – проектант за осъществяване на услугите по прединвестиционно проучване, обемно-устройствено проучване, идеен проект (предмета на настоящата поръчка) и работен проект (бъдещата процедура на договаряне без предварително обявление за последващите фази на проектиране) за изграждане на обновена паркова среда и благоустройство на градския парк в гр. Мездра с обща площ от 109 дка.
За услугите, предмет на конкурса и бъдещата процедура на договаряне без предварително обявление), себестойността на проектантските услуги се изчисляват по Методиката на КАБ въз основа на строителната себестойност. Най-ниският възможен процент за проектантската услуга е 8-9 %. Реконструкцията на парк с такива мащаби, би струвала над 3000000 лв. (строителна себестойност). Стойността на проектантската услуга за изготвяне на работен проект, предвид сложността на конкурсния обект, изчислена въз основа на таблица № 5 към Приложение № 1 от Методиката на КАБ – хонорарна зона IV, е 377 560 лв. Според същата таблица се допуска намаляването на хонорара до 30%, което означава, че прогнозната стойност само на бъдещата процедура за възлагане на услугата по реда на чл. 79, ал.1, т.8 ЗОП, която не включва наградния фонд на настоящият конкурс, не може да бъде по – малко от 264 292 лв.
II. По отношение на стойността на наградите.
От участниците в конкурса се изисква да вложат сериозен ресурс – много часове проектантски труд и разноски за собствена сметка, за да направят прединвестиционно проучване, обемно-устройствено проучване и идеен проект в пълен обем съгласно Наредба № 4 от 21.05.2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти. Стойността само на идейния проект възлиза на 47 000 лв. (18 % от 264 292 лв.), без да се включват хонорарите на инженерните специалности и останалите две услуги, предхождащи проектирането (прединвестиционно и обемно-устройствено проучване).
Чрез настоящата конкурсна процедура се иска освен придобиване на три инвестиционни проекта в идейна фаза, заедно с резултатите от прединвестиционното и обемно-устройствено проучване, но и авторските права върху този високоинтелектуален труд, за скромната сума от 2200 лв. (целия награден фонд).
Стойността на наградния фонд следва да е близка или равна на стойността на продукта, който ще придобие възложителя, и да компенсира вложения труд и разходи на участниците.
С това е запозната и община Мездра, видимо от условията на конкурсната документация в раздел VI „Награден фонд и авторски права“ , т. 6.1: „На класираните на първо, второ и трето място се присъждат награди като компенсация за разходите по изготвянето на конкурсния проект. Наградния фонд, за конкурсните проекти се определя както следва: първо място – 1000 лв., второ място – 700 лв., трето място – 500 лв. 6.2. Наградените проекти стават притежание на община Мездра.“
Определените от общината награди не са в състояние да компенсират дори обикновени разноски по пътуване, проучване, разпечатване и комплектоване на документацията, без да се включва възнаграждението за идейните проекти и това за придобиването на авторските права върху тях.
Прогнозната стойност, наградите и другите плащания (авторско възнаграждение) са съществени условия на поръчката. В настоящия конкурс те са прекалено ниски и ограничават участието на проектантите в нея, т.е. ограничават конкуренцията. По този начин е нарушен Закона за обществените поръчки.
III. По отношение на критериите за подбор на участниците
В раздел VII „Изисквания към участниците“ от конкурсната документация, т.12 „Изисквания за технически и професионални способности на участниците“ са въведени условия, които
3
нарушават правата на наши правоспособни членове – ландшафтните архитекти и необосновано ограничават участието им в конкурса:
„Всеки участник трябва да разполага с екип за изпълнение на поръчката от най-малко ръководител проектантски колектив – архитект с пълна проектантска правоспособност, един архитект с пълна проектантска правоспособност, ландшафтен архитект с пълна проектантска правоспособност и инженер геодезист с пълна проектантска правоспособност, съгласно чл.230 от ЗУТ и чл.10 от Закона за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране или еквивалентна правоспособност за чуждестранните лица съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени.“
Обръщаме внимание, че изработването на инвестиционни проекти за градски пространства и паркове е от изключителната компетентност не само на проектантите с професионална квалификация „архитект“, но и на тези с професионална квалификация „ландшафтен архитект“.
Съгласно чл. 230, ал. 1 от ЗУТ инвестиционни проекти се изработват от проектанти, които притежават съответната техническа и проектантска правоспособност, като условията и редът за признаване на пълна проектантска правоспособност се определят със закон (ЗКАИИП). Съгласно чл. 7, ал. 7 от ЗКАИИП, дейностите, включени в предмета на конкурса, могат да бъдат изпълнени и от ландшафтните архитекти с пълна проектантска правоспособност: „Ландшафтните архитекти с пълна проектантска правоспособност могат да предоставят проектантски услуги само за изработване на проекти на устройствени планове и инвестиционни проекти за паркове, градини, озеленени площи, градински и паркови елементи, както и на инвестиционни проекти по част “Паркоустройство” за строежи от всички категории“.
Недопустимо и незаконосъобразно е участието на правоспособни лица да бъде ограничено. Настояваме въпросните дискриминационни условия да отпаднат и да бъде предоставена възможност и на правоспособните ландшафтни архитекти да участват самостоятелно в конкурса.
IV. По отношение на придобиването на авторските права на наградените участници.
Условията на конкурса, свързани с придобиването на авторските права на наградените участниците, са изцяло незаконосъобразни, тъй като противоречат на Закона за авторското право и сродните му права (ЗАПСП).
Клаузата на чл. 3, ал. 1 от приложения към документацията проект на договор: „ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отстъпва на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ изключителните си авторски права да използва създадения от него проект, срещу изплатената награда, което плащане се счита за възнаграждение, съгласно чл. 36, ал. 1 от ЗАПСП“, е нищожна.
Наградата за класиране на проекта и възнаграждението за придобиване на авторските права, са две различни престации, на коренно различни основания – задължението на възложителя да изплати наградата е класирането на проекта в проведена процедура по ЗОП, докато задължението за заплащане на възнаграждение за придобиване на авторските права върху интелектуална собственост – архитектурен проект, произтича от ЗАПСП, и е винаги дължимо, независимо от изплащането на награда за проекта на друго основание. Наградата по ЗОП се дължи и без да има последващо ползване.
Ето защо, в проекта на договор са необходими съществени промени. Съгласно чл. 112, ал. 4 от ЗОП договорът трябва да съответства на проекта на договор, приложен в документацията. Промени в проекта на договор се допускат по изключение, когато е изпълнено условието по чл. 116, ал. 1, т. 7 и са наложени от обстоятелства, настъпили по време или след провеждане на процедурата. Случаят не е такъв. Изменението, което се налага е съществено, тъй като засяга предмета на договора и не може да бъде санирано по пътя на промяна на договора в настоящата процедура.
IV. По отношение на предмета на конкурса.
4
Допуснато е несъответствие в предмета на поръчката, обявен с решението за откриване на процедурата и обявлението за конкурс за проект, от една страна, и документацията на поръчката, от друга.
В раздел IV, т. 10 от решението: „Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури, Списък на останалите процедури с кратко описание на техния предмет: Договаряне без предварително обявление по чл. 18, ал. 1, т. 8 от ЗОП с предмет Изработка на работен проект за „Изграждане на обновена паркова среда и благоустройство на градския парк в гр. Мездра”.
В Раздел ІІ „Предмет“, т. II.2.4. „Описание на обществената поръчка“ от обявлението:
„Целта на конкурса е да бъдат получени идейни решения, които да послужат за възлагане на обществена поръчка по реда на чл. 79, ал. 1, т. 8 от ЗОП за изработване на работен инвестиционен проект на базата на резултатите от класирането на проектите. Изборът на идейния проект, който е в съответствие с изискванията, описани в настоящата конкурсна програма, следва да послужи за основа, съдържаща изисквания към обема и съдържанието на бъдещия инвестиционен проект, включваща всичките му необходими части. Авторите на класираните на първо, второ и трето място участници ще бъдат поканени за участие в преговорите за възлагане изработване на работен проект чрез договаряне без обявление.“
В документацията:
1. В раздел VI “Награден фонд и авторски права”, т. 6.4. от Конкурсната документация: „Общата прогнозната стойност включваща всички награди за участниците, както и стойността без ДДС на обществената поръчка за услуга с предмет изработване на технически проект за „Изграждане на обновена паркова среда и благоустройство на градския парк в гр. Мездра”, която ще бъде възложена чрез процедура на договаряне без предварително обявление е 70 000 лв. без ДДС, съставляващ сбора от наградния фонд на настоящият конкурс и размера на прогнозната стойност на обществената поръчката за възлагане на услугата по реда на чл. 79, ал.1, т.8 ЗОП в размер на 67800 лв. без ДДС.“;
2. В т. 6.7. от Конкурсната документация: „На основание чл. 42, ал. 1 от Закона за авторското право и сродните му права, авторските права върху всички документи и материали, и всякакви други елементи или компоненти, създадени в резултат на или във връзка с изпълнението на бъдещия Договор за изработване на техническия и работния проект, принадлежат изцяло на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в същия обем, в който биха принадлежали на автора, като бъдещия изпълнител се задължава да изпълнява и авторски надзор по време на изпълнението на строителството.“
3. В раздел VIII „Указания за подготовка на заявленията за участие“, т. 2.1 „Заявление за участие – по образец“: „В заявлението за участие, участниците са длъжни да посочат имената на авторите на идейния проект и тяхната квалификация, както и да декларират, че са уредили авторските права по начин, който им позволява последващо участие в процедура за възлагане на изработването на технически/ работен проект.“
4. В техническото задание, Приложение № 1 към документацията, условието в последното изречение: „Проектът във фаза ТП и РП ще трябва да доразвие концепцията на идейния проект и ако има забележки от ОбЕСУТ в тези фази на проектиране да бъдат отстранени.“ и други.
Нарушението е съществено, тъй като е свързано с предмета на поръчката, а от друга страна въвежда в заблуждение участниците за бъдещите им задължения за изпълнение на поръчката. Това са две различни фази във инвестиционното проектиране, между които има съществени разлики в обема и съдържанието на проектантските услуги, които следва да се предоставят.
Съгласно Директива 2014/24/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26.02.2014г. за обществените поръчки и чл. 2 от ЗОП, обществените поръчки се възлагат в съответствие с принципите за равнопоставеност, осигуряване на свободна и реална конкуренция и недопускане на дискриминация. При възлагането на обществените поръчки възложителите нямат право да
5
ограничават конкуренцията чрез включване на условия или изисквания, които дават необосновано предимство или необосновано ограничават участието на стопански субекти и които не са съобразени с предмета, стойността, сложността, количеството или обема на обществената поръчка. Съобразно изложеното, на основание т. 19.1.5 и т. 19.1.9 от условията на настоящата конкурсна процедура, в раздел XIX „Прекратяване на конкурса“, чл. 100, ал. 1, т. 5 и т. 9 от ЗОП (възложителят прекратява процедурата по провеждане на конкурса с решение, когато са установени нарушения при откриването и провеждането на конкурса, които не могат да бъдат отстранени, без това да промени условията, при които е обявен и са необходими съществени промени в условията на конкурса, които биха променили кръга на заинтересованите лица) и чл. 5, т. 1 от ЗКАИИП с оглед защита на професионалните права и интереси на нашите членове, правоспособни да изпълнят предмета на поръчката, настояваме условията на конкурса да бъдат приведени в съответствие с коментарите ни, което налага прекратяване на настоящата процедура по ЗОП и обявяването на нов конкурс за проект при съобразяване на всички относими законови разпоредби.

арх. Владимир Милков