Публикуваха насоки за енергийно обновяване на публичните сгради

Публикуваха насоки за енергийно обновяване на публичните сгради

Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) публикува насоки за кандидатстване по процедурата „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на публичен сграден фонд за административно обслужване, култура и спорт“, която се финансира по Плана за възстановяване и устойчивост.

Насоките определят условията за кандидатстване и реда за финансиране на проекти за енергийно обновяване на публични държавни и общински сгради за административно обслужване, сгради за обществено обслужване в областта на културата и изкуството, както и сгради за спорт.

Насоките за кандидатстване и пакетът документи към тях можете да изтеглите тук

Подаването на предложения по настоящата процедура се осъществява изцяло по електронен път, чрез попълване на електронен формуляр за кандидатстване и подаване на придружителните документи чрез Информационната система за МВУ, модул „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg/bg/s/800c457d-e8be-4421-8ed9-9e78d0a75c39/Procedure/Active.

Крайният срок за подаване на предложения по процедурата е 28 април 2023 г.