КАБ бе домакин на годишната среща на Европейската мрежа на компетентните органи по архитектура

КАБ бе домакин на годишната среща на Европейската мрежа на компетентните органи по архитектура

Гост на срещата бе президентът на Aрхитектурния съвет на Eвропа арх. Рут Шагеман

Камарата на архитектите в България (КАБ) посрещна близо 20 представители на Европейската мрежа на компетентните органи за професията Архитект  – (Еuropean Network Architect`s Competence Authorities – ENACA) на 22 март в Централния дом на архитекта (ЦДА). Годишната среща на международната организация събра в София архитекти от Германия, Австрия, Ирландия, Великобритания, Финландия, Португалия, Полша, Чехия, Словакия, Литва, Естония и други. Специално за събитието пристигна президентът на Архитектурния съвет на Европа (АСЕ) арх. Рут Шагеман.

Работната среща се проведе под председателството на арх. Олга Михаликова, президент на ENACA. Приветствия към гостите отправиха зам.-министърът на образованието и науката Мариета Георгиева, както и председателят на УС на КАБ арх. Владимир Милков.

„За Министерството на образованието и науката е изключително важно да присъства на тази среща и да се запознае с дейността на ENACA, тъй като пред нас стоят много задачи и отговорности, свързани с регулирането на архитектурната професия и образователните стандарти“, коментира зам.-министър Мариета Георгиева, която пожела успешна работа на участниците в срещата.

В процес на подготовка е създаването на единен европейски сертификат, който ще придружава документите на кандидатите за признаване на професионални квалификации, придобити в друга държава. Пилотният проект бе представен за пръв път на годишната работна среща на ENACA в София. Инициативата за създаването на придружаващия сертификат е на Архитектурния съвет на Европа (АСЕ). Целта е да се въведе електронен формуляр, който  да улесни признаването на професионалната квалификация на архитектите в рамките на Европейския съюз. В момента текат процедури по съгласуване на инициативата с Европейската комисия.

Целта на ENACA е чрез придружаващия сертификат да се синхронизират процедурите по признаване на професионалните квалификации на архитектите в държавите-членки и да се улесни мобилността на подходящо квалифицираните архитекти в ЕС. Регулацията на професията „Архитект“ и националното законодателство относно правоспособността на архитектите в различните държави-членки варира, като това следва да се има предвид от кандидатите, които желаят да получат признаване на професионалната си квалификация и да предоставят услуги в ЕС.

Зам.-председателят на КАБ арх. Мартин Христов представи пред чуждестранните гости системата за структуриран стаж за придобиване на пълна проектантска правоспособност, която бе въведена в началото на  2022 г. Системата замени предишните условия за придобиване на професионален лиценз, при които се изискваше единствено да е преминал определен времеви диапазон след завършването. При новата система стажантите трябва да докажат, че са придобили стаж в 4 различни категории. Категориите включват не само познататата им от университета подготовка на проекти, но и работа на строителната площадка, опит в комуникацията с клиенти и подготовка на строителна документация. Стажът се извършва под ръководството на проектант с ППП. На всеки три месеца стажантът и ръководителят на стажа подават отчети чрез онлайн система, интегрирана в сайта на КАБ. Целта е младите професионалисти да придобият опит и компетентност във всички важни аспекти на професията, за да са подготвени за отговорностите, които им предстоят.

Представителите на ENACA оцениха високо представената система, като коментираха, че това е прозрачна процедура с ясни правила, която предоставя възможност за качествено последващо обучение. Представителите на Ирландия и Австрия пожелаха да заимстват модела.

Годишната работна среща на ENACA завърши с нощна обиколка на забележителностите в София, организирана от КАБ.

Работната среща на ENACA се проведе в рамките на „Международните дни на европейската регулирана професия Архитект“, които ще продължат от 22 март до 2 април в Централния дом на архитекта (ЦДА).  Събитието се организира от КАБ и цели да допринесе за разбирането на отговорността на архитектурната професия, която има ключова роля за формирането на заобикалящата ни жизнена среда.

ENACA е основана през 2007 г. и координира дейността на националните органи по признаване на професионалните квалификации за професията “Архитект”в държавите от ЕС. Тя предоставя платформа за обмен на информация и дискусия относно различните национални изисквания и добри практики по отношение на достъпа до професията. ENACA е форум на компетентните органи, създаден за подобряване на административното сътрудничество и обмен на най-добри практики при прилагането на Директива 2005/36/ЕО относно взаимното признаване на професионалните квалификации, обмен на информация относно законодателството, процедурите и стандартите за регистрация на архитекти в областта на ЕС/ЕИП/Швейцария, с оглед постигане на последователен подход и достъп до пазара в цяла Европа. Следващата работна среща на ENACA ще се проведе на 24 и 25 октомври в Лисабон. Следващата работна среща на ENACA ще се проведе на 24 и 25 октомври в Лисабон.