Отговор от МРРБ относно казус по Наредбата за достъпната среда

Отговор от МРРБ относно казус по Наредбата за достъпната среда

Уважаеми колеги,

публикуваме отговор на Министерството на регионалното развитие и благоустройството относно тълкуване на следния казус:

“Прилага ли се Наредбата за определяне на изискванията за достъпност и универсален дизайн на елементите на достъпната среда в урбанизираната територия и на сградите и съоръженията, съгласно чл. 53 от Закон за хората с увреждания, при проектирането на еднофамилна жилищна сграда или вилна сграда, след границата на имота (вътре в имота)? Необходимо ли е да се осигури достъпна среда в свободното дворно пространство на частния имот и достъпна среда от имотната граница до входа на еднофамилна жилищна сграда или вилна сграда, съгласно горепосочената Наредба?”.

Отговор от Министерството на регионалното развитие и благоустройството: 

Обхватът на прилагане на Наредба № РД-02-20-2 от 2021 г. е в съответствие с разпоредбите на чл. 53, ал. 2, т. 1, 2 и 3 от Закона за хората с увреждания (ЗХУ). В съответствие с чл. 53, ал. 2, т. 3 от ЗХУ в обхвата на наредбата (чл. 3, ал. 1, т. 3) са включени новите многофамилни жилищни сгради или сгради със смесено предназначение. С последните промени в Наредба № РД-02-20-2 от 2021 г. (обн, ДВ, бр. 20 от 2022 г.), в § 1, т. 18 от нейните допълнителни разпоредби е включено определение за „многофамилна жилищна сграда“ по смисъла на наредбата, а именно: „Многофамилна жилищна сграда“ е жилищна сграда, в която самостоятелните обекти са повече от три“. С направеното определение е категорично ясно, че еднофамилните жилищни сгради са извън обхвата на Наредба № РД-02-20-2 от 2021 г., вкл. следва да се разбира и свободното дворно пространство на частния имот, в който се намират.

Във връзка с това прилагането на нормативните изисквания за достъпност за еднофамилни сгради и прилежащите им имоти е само по желание на възложителя на строежа. Пешеходните пространства и другите елементи на достъпната среда в урбанизираната територия, които водят до границите на имотите следва да се проектират достъпни при спазване на приложимите към тях изисквания на наредбата.

Вижте официалния отговор на МРРБ тук.