ПРОМОКОД за онлайн семинар: Практическо прилагане на ЗУТ в устройственото планиране

ПРОМОКОД за онлайн семинар: Практическо прилагане на ЗУТ в устройственото планиране

Специални отстъпки за членовете на КАБ за участие в специализирания онлайн семинар на тема: „Практически въпроси по прилагане на ЗУТ в областта на устройственото планиране. Допускане, изработване, съгласуване и одобряване на изменения на общи и подробни устройствени планове„.

Таксата за участие на член на КАБ е намалена на 110 лв. (при редовна цена 125 лв.), както и на 90 лв. (от 105 лв.) за двама или повече участници (посочените цени са без ДДС). За да се възползвате от преференциалните цени, моля изпишете при регистрация срещу Вашето име следния ПРОМОКОД – КАБ1.

Регистрирайте се за участие тук. 

Семинарът ще се проведе на 17 юни 2022 г. Организатор е Обучителен център „Темида” –temidaeducation.bg. Лектор ще бъде адвокат Валентина Бакалова. Програмата можете да видите тук.

В рамките на семинара ще бъде направен подробен преглед на последните промени в правна уредба на производството по допускане, изработване, съгласуване и одобряване на изменения на общи и подробни устройствени планове. Акцент ще бъде поставен както върху изискванията и предпоставките за законосъобразност на актовете за допускане на устройствени процедури, така  и върху съгласуването на заданията за проектиране и на мотивираните предложения за изменение на устройствени планове по реда на специалните закони (Закон за културното наследство, Закон за биологичното разнообразие и др.)

Обстоен преглед ще бъде направен и по отношение на:

  • Предпоставки, фактически и правни основания за изменение на действащ ОУП и ПУП по ЗУТ и по специалните закони.- Обхват на изменението – отговорност на органа, допускащ изменението и задължения на заинтересованите лица, по чието искане се допуска изменението;
  • Специални основания за изменение на заварените подробни градоустройствени планове (дворищнорегулационни планове), одобрени при действието на отменените ЗТСУ, ЗПИНМ, ЗБНМ.
  • Административно правен статут на строежите, изградени по предходни устройствени планове.
  • В последния семинарен панел акцент ще бъде поставен върху съдебния контрол за законосъобразност на актовете за допускане на изменения на действащи устройствени планове и ще бъде направен подробен преглед на актуалната съдебна практика на административните съдилища и на Върховния административен съд по оспорване на актове за одобряване на устройствени планове и техните изменения, относима практика на Върховния касационен съд по граждански дела.
Ако членовете на КАБ имат конкретни въпроси към лектора, следва да ги подготвят и изпратят на education@temidaeducation.bg до 15-ти юни.