Обучителни курсове за спецификите на наредбите за енергийна ефективност

Обучителни курсове за спецификите на наредбите за енергийна ефективност

ДАТА: 28 и 29 ноември 2022 г.

ЧАС: 9,30 – 16,00  часа

МЯСТО: Национален дом на науката и технологиите на ул. “Г.С. Раковски” №108 в гр. София; голямата зала на Федерацията на научно-техническите съюзи.

ИНИЦИАТИВА:

На основание предстоящото обявяване на програми от ПВУ и Промяната в Наредбите за енергийни характеристики на сградите и тази за енергийно обследване и сертифициране на сгради на 14.11.2022 г. в МРРБ беше проведена среща между Министъра на МРРБ и екипът му и представители на КИИП, КЕО, КСБ БААИК, КАБ. На срещата участниците се обединиха върху наложително обучение в спешен порядък на членове на КЕО, КИИП и КАБ. Министърът на регионалното развитие ще окаже съдействие за обучението чрез свои експерти.

УЧАСТНИЦИ:

инженери, проектанти, енергийни одитори, архитекти

Лектори:

Маг. инж. Маргарита Томова – държавен експерт Дирекция „Технически правила и норми” в МРРБ.

Проф. Никола Калоянов – Технически университет

Екип от АУЕР

ОРГАНИЗАТОРИ:

КАБ, КЕО, КИИП

ПРОГРАМА:

Предвижданият дневен ред е както следва:

  1. Регистрация – 9.00-9.30 часа.
  2. Откриване на форума 9.30-9.35
  3. Представяне на промените в  Наредбата за техническите изисквания към енергийните характеристики на сгради (скали за енергопотребление, коефициенти за първична енергия и СО2и други);
  4. Представяне на предстоящите промени в Наредба № Е-РД-04-1 от 22.01.2016 г. за обследване за енергийна ефективност, сертифициране и оценка на енергийните спестявания на сгради, както и в Наредба № Е-РД-04-3 за допустимите мерки за осъществяване на енергийни спестявания.
  5. Представяне на нова българска разработка за система за управление на енергия в сгради.

Очакван край на форума 16.00 часа.

 ТАКСА УЧАСТИЕ:

Таксата за присъствено обучение ще е 48 лв с ДДС за всички членове на КЕО, КАБ и КИИП.

За нечленове ще е 96 лева с ДДС.

ПРЕДВИЖДА СЕ И ОНЛАЙН ИЗЛЪЧВАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО – БЕЗПЛАТНО, БЕЗ ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ЗАДАВАНЕ НА ВЪПРОСИ И УЧАСТИЕ В ДИСКУСИЯТА!

Данни за банков превод:

Доставчик: Камара на енергийните одитори

Гр./с/ София 1510 жк. Хаджи Димитър“53А

М.о.л. Емил Тасков

ИН по ЗДДС BG175001619

ИН/ЕГН 175001619

BIC код: NASBBGSF

с/ка IBAN: BG04NASB96201010161801

Банка:Българска Банка за Развитие гр.София

МОЛЯ ДА ЗАЯВИТЕ ЗАДЪЛЖИТЕЛНО УЧАСТИЕТО СИ НА ЕЛЕКТРОННАТА ПОЩА НА КАМАРАТА НА ЕНЕРГИЙНИТЕ ОДИТОРИ: ee.chamber@gmail.com

За целта е необходимо да попълните ЗАЯВКА, която можете да изтеглите ТУК. В заявката напишете: имената на участника, името на фирмата, деня за участие – отбележете съответно дали ще е присъствено или онлайн. Моля не сканирайте заявката.

Необходимо е да приложите още сканирано платежно нареждане за присъствено участие, както и форма на фактура за разхода ви.

За въпроси, свързани с провеждане на мероприятието: 0888 692437 Валентина Узунова, Председател на КЕО.