Резултати от проучване за проведено обучение по енергийна ефективност на БАИС – град Варна, 11.10.2018 г. Следващият такъв семинар е в гр. София на 25 октомври 2018 г. от 13.30 ч.

Резултати от проучване за проведено обучение по енергийна ефективност на БАИС – град Варна, 11.10.2018 г. Следващият такъв семинар е в гр. София на 25 октомври 2018 г. от 13.30 ч.

Уважаеми колеги,

Запознайте се с резултатите от проведеното обучение в гр. Варна (вижте текста по-долу).

Очакваме Ви на следващия семинар на такава тема на 25 октомври 2018 г. от 13.30 ч.гр. София, ул. „Кракра“ № 11, зала 1, етаж 1.

Вижте предишна наша публикация с поканата.

Настоящият доклад представя обобщение на резултатите от анкетно проучване, проведено по време на обучителен курс на тема  „Ръководството за енергийно ефективно обновяване на ограждащите конструкции на сгради – средство за улеснение на проектирането и контрола в строителния процес“, който се състоя на 11.10.2018 г. в град Варна.

Анкетата беше разпространена сред всичките 41 присъствали на обучението представители на строителния бранш.  От тях 37 участника в обучението или 90% от общия брой на присъствалите се включиха в проучването като върнаха попълнени анкетни карти. От респондентите най-висок процент –  68% – са архитекти, 19% – проектанти ОВК/ЕЕ. По-ниска е представителността на строителите, строителния надзор и експертите от ПБЗН – средно по 3%, и 4% – търговци и мениджъри.

Респондентите изразяват удовлетвореност от обучението, като за по-голямата част от тях 39% обучението отговаря на очакванията им в „голяма“ степен, а за 28% – в „много голяма“ степен, за 30% – в „задоволителна“ степен и за 3% – „незадоволителна“.

Според 58% от участниците в анкетата обучението ще им помогне в „голяма“ степен в работата; 17% смятат, че то ще им е полезно в „много голяма“ степен, 22% – в „задоволителна“ и 3% – „незадоволителна“.

58% от респондентите считат, че времетраенето на обучението отговаря на потребностите им в „голяма“ степен, а 11% – в „много голяма“. За 28% степента на удовлетвореност от времетраенето на обучението е „задоволителна“ и за 3% – „незадоволителна“.

52% от анкетираните посочват, че в „голяма“ степен организацията и условията на обучението са добри, 24% определят удовлетвореността си като „много голяма“, 24% – като „задоволителна“.

Като най-интересни теми и проблеми, които могат да се приложат в практиката респондентите посочват: правилното изпълнение на топло и хидроизолационни системи; разясняване на детайлите при фасадна топлоизолация, измененията в нормативната уредба; представените детайли при проектиране и строителство; решенията при съществуващи сгради; осигуряване на безопасност при пожар при апликиране на топлоизолацията; представените примери от практиката.

По-голямата част от анкетираните смятат, че засегнатите по време на обучението въпроси са достатъчно конкретни и изчерпателно представени и не е необходимо да се включват други теми. Някои от респондентите считат, че би било добре да показват повече детайли при изпълнението на топло и хидроизолационните системи, например: детайл за хидроизолация основи – преминаване подземни стени, хидроизолация при допиране на улична регулация, преминаване на топло и хидроизолациите от една повърхност в друга и необходимите елементи; как се отстраняват грешки при изпълнението в детайлите; какви са практиките в чужбина и по-иновативни решения, например фасадни решения с облицовъчни тухли отвън; въпроси свързани с експлоатацията и проектирането на „зелени“ покриви; при нарушаване на топло и хидроизолацията какви мерки да предприемат проектантите.

Участниците в проучването препоръчват в бъдещи обучения на БАИС да се дискутират следните теми: съвременни иновативни топло и хидроизолационни системи; да се разгледат сандвич панелите и тяхното приложение в строителството; декоративни елементи при фасади; вентилируеми фасадни системи; вътрешна топлоизолация; да се презентират нови строителни материали, примери и разработки по чужди практики в по-развитите страни; теми засягащи ограждащите елементи в ОВК част; проблеми при сгради на недвижимото културно наследство; хидроизолации, посредством добавки за кристализиращ бетон; други системни решения за фасадите, не само с топлоизолация отвън, а например два и повече слоя зидария с въздух и топлоизолация между тях; дограма – какви декларации да представят производителите на възложителите – за цялостен продукт със съответните показатели или поотделно за стъклопакет и профили.

Участниците в анкетата препоръчват като част от бъдещи активности на БАИС да бъде реализирано следното: допълване на ръководството с примерни детайли от практиката в частта хидроизолации; актуална информация към момента на обучението; в частта ПБЗН да се канят лектори с практика по специалността.

Предложение от участник-архитект: Да се действа да се обвърже ЗЕЕ със ЗМДТ и освобождаване от данък сгради на отделни обекти в сградата при наличие на енергиен сертификат за изграден вече апартамент.

Приложение

Резултати от анкетно проучване – Варна
Брой анкети 37
Присъствали 41
Процент 90
В каква степен това обучение отговори на очакванията Ви?
Много голяма Голяма Задоволителна Незадоволителна
Брой Процент Брой Процент Брой Процент Брой Процент
10 28 14 39 11 30 1 3
В каква степен така проведеното обучение Ви помогна в работата?
 

Много голяма

Голяма Задоволителна Незадоволителна
Брой Процент Брой Процент Брой Процент Брой Процент
6 17 21 58 8 22  1 3
В каква степен времетраенето на обучението отговаря на потребностите Ви?
 

Много голяма

Голяма Задоволителна Незадоволителна
Брой Процент Брой Процент Брой Процент Брой Процент
4 11 21 58 10 28  1 3
В каква степен организацията и условията на обучението са добри?
Много голяма Голяма Задоволителна Незадоволителна
Брой Процент Брой Процент Брой Процент Брой Процент
9 24 19 52 9 24 0
Професия
Архитект Проектант ОВК/ЕЕ Строител Строителен надзор Общинска администрация ПБЗН Друго
Брой Брой Брой Брой Брой Брой Брой
25 7 1 1 1 2
Процент Процент Процент Процент Процент Процент Процент
68 19 3 3 3 4