НИНКН обяви конкурс за директор на ключова дирекция

НИНКН обяви конкурс за директор на ключова дирекция

НИНКН обяви конкурс за директор на дирекция „Изучаване, регистри и Национален документален архивен фонд“. Срокът за подаване на документите за кандидатстване е 3 октомври 2022 г.

Дирекцията е част от специализираната администрация в института. Директорът организира, ръководи и контролира дейностите в дирекцията, участва в създаването на стратегически и нормативни документи в областта на опазването на недвижимото културно наследство, участва в представянето и популяризирането на дейността на НИНКН пред обществото. Директорът организира и ръководи дейностите по сформиране, попълване и съхраняване на оригиналите на Регистрите на недвижимите културни ценности, попълването и поддържане на националния архивен фонд на недвижимите културни ценности и използването на документите от Националния документален архивен фонд, осигуряването на информационното обслужване на физически и юридически лица.

Необходимо е да познава нормативните актове, свързани с опазването на недвижимото културно наследство и дейността на НИНКН, както и международните актове в тази сфера.

Изискванията към кандидатите са:

  • Висше образование по архитектура с минимална степен магистър
  • Най-малко 5 г. професионален опит в областта на изучаване на недвижимото културно наследство или ранг ІІ младши; познания в областите урбанистика, градоустройство, история на изкуството и архитектурата, стилознание, археология; познаване на нормативната уредба в областта на недвижимото културно наследство и в областта на устройственото и инвестиционното проектиране.
  • Допълнителна квалификация, която дава предимство: чужд език, участия в специализирани квалификационни курсове по опазване на недвижимото културно наследство и владеене на компютърни програми за чертане и научни степени.

Конкурсът ще бъде проведен в два етапа: тест за познания от професионалната област на длъжността и относно администрацията и интервю.

Кандидатите могат да подадат документите лично или чрез пълномощник на адрес София, бул. „Александър Стамболийски“ 17, Деловодство. Както и по електронен път на електронна поща delovodstvo@ninkn.bg, като в този случай заявлението и декларацията следва да бъдат подписани електронно от кандидатите с електронен подпис.

Списъците на допуснатите и недопуснатите кандидати или други съобщения във връзка с конкурса ще бъдат обявени на информационното табло в приемната на деловодството на 1-вия етаж в сградата на НИНКН и на интернет страницата на НИНКН – http://ninkn.bg/.

Пълната информация за конкурса, необходимите документи и образци за кандидатстване е публикувана в Интегрираната информационна система на държавната администрация: https://iisda.government.bg/competitions/competitions_list/competition/82529?fbclid=IwAR0TlyT2cJWGooOxjURtDy_p6RtcJ5KIhn2ZJ4XjPYaGjaRe__p1qImLv74