Неприемливи условия на обществена поръчка за инженеринг за адаптация и реставрация на сградата на минерална баня „Овча купел“, обявена от Регионалния исторически музей – София

Неприемливи условия на обществена поръчка за инженеринг за адаптация и реставрация на сградата на минерална баня „Овча купел“, обявена от Регионалния исторически музей – София

ДО ВСИЧКИ ЧЛЕНОВЕ НА КАБ

ОТ РЪКОВОДСТВОТО НА КАБ

 

            УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

            След преглед на документацията на обявената от Регионалния исторически музей – София

обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на инженеринг – проектиране, строителство и упражняване на авторски надзор на обект „Адаптация и реставрация на сградата на минерална баня „Овча купел“ като рекреативен център с активно използване на минералната вода“ /с идентификатор по КККР 68134.4336.550.1/ – УПИ I, поземлен имот с идентификатор 68134.4336.550, кв. 39, местност „кв. Овча купел“, район „Овча купел“, гр. София“ и обособяване на две зони в сградата – зона „Рекреация“ (Рекреативен център с активно използване на минералната вода), разположена в сутерена и на партерния етаж и зона „Наука“ (Център за върхови постижения), заемаща първия и подпокривния етаж, както и част от сутерена и от партера, с уникален номер в РОП 06150-2021-0001, установихме, че условията на поръчката са неприемливи и нарушават професионалните права на членовете на КАБ.

            На основание чл. 5 от Професионалния кодекс на КАБ„Архитектът е длъжен да не участва в процедура за обществена поръчка, чиито условия са обявени от КАБ за неприемливи съгласно процедурата, определена от Управителния съвет на КАБ, както и да не се ангажира със задача, за възлагането на която е задължително провеждането на архитектурен конкурс, ако тя не е била обявена по съответния ред и в необходимите срокове, изисквани по закон, или ако предвиденото възнаграждение не отговаря на приетата от КАБ методика за определянето му.“КАБ обявява условията на цитираната обществена поръчка за неприемливи.

Линк към поръчката:

https://app.eop.bg/today/148553?fbclid=IwAR0SNdNj6eKVmO5_k3IbCwbDvH8LbTFFTuVAzIj72OvvwYl4qCZdrZMIU7M

            УСТАНОВЕНИ НЕРЕДНОСТИ:

  1. Възлагане на реставрация на сграда – паметник на културата на инженеринг.
  2. Процедурата не дава възможност проектантите самостоятелно да участват в нея.

За реставрацията на обекта първо трябва да се проведе самостоятелна процедура за възлагане на проектирането и едва след като бъдат изработени, одобрени и съгласувани инвестиционните проекти, да се възлага строителството.

  1. Предвиждането на зони, несъвместими с предназначението на сградата – паметник на културата.
  2. Няма качествени показатели за оценка на офертите на участниците.
  3. При прегледа на документацията на обществената поръчка се поражда сериозно съмнение дали възложителят е изяснил конкретните си потребности и дали е съобразил принципа за ефективно разходване на публични средства. Предметът на поръчката включва изготвяне на инвестиционен проект във фаза „идеен проект“.Към документацията на поръчката, обаче са приложени заснемане и задание, съгласувано от Министерство на културата под формата на „функционално зониране” и от участниците се изисква да го съобразят при изготвянето на офертите си. Оттам се поражда въпросът Възложителят поддържа ли все още концепцията си за развитие на сградата или очаква от участниците предложения за нейната промяна?

            Считаме че това противоречи на принципите на ЗОП и на задълженията на възложителя за правилно прогнозиране, планиране, провеждане и отчитане на резултатите от обществените поръчки.

            Прилагаме пълния текст на писмото на КАБ до Възложителя за запознаване Искане за прекратяване на ОП Овча __Купел баня_инженеринг културно наследство.

            КАМАРАТА НА АРХИТЕКТИТЕ В БЪЛГАРИЯ ПОИСКА ИЗМЕНЕНИЕ НА УСЛОВИЯТА НА ПРОЦЕДУРАТА ИЛИ ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПОРЪЧКАТА ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, В ЗАЩИТА НА ПРАВАТА НА ПРОЕКТАНТИТЕ.

            ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ, ДО ТОЗИ МОМЕНТ, НЕ СЕ Е СЪОБРАЗИЛ С ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ НИ ИСКАНИЯ.

            В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЧЛ. 5 ОТ ПРОФЕСИОНАЛНИЯ КОДЕКС НА КАБ, ПРИЗОВАВАМЕ ВСИЧКИ ЛИЦА, ВПИСАНИ В РЕГИСТРИТЕ НА КАБ ПО ЧЛ. 6 ОТ ЗКАИИП, ДА НЕ УЧАСТВАТ В ТАЗИ ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА.

            СЧИТАМЕ, ЧЕ САМО ПОДОБНИ КАТЕГОРИЧНИ ДЕЙСТВИЯ МОГАТ ДА ДОВЕДАТ ДО ПРОМЯНА В УСТАНОВЕНИТЕ ПОРОЧНИ ПРАКТИКИ И ДА ОСИГУРЯТ ДОСТОЙНОТО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ПРОЕКТАНТСКИ УСУГИ ОТ ВСЕКИ БЪЛГАРСКИ АРХИТЕКТ, ЛАНДШАФТЕН АРХИТЕКТ И УРБАНИСТ.

 

С УВАЖЕНИЕ,

АРХ. ВЛАДИМИР МИЛКОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА КАБ