Над 400 делегати участваха в 23-то Общо събрание на КАБ

Над 400 делегати участваха в 23-то Общо събрание на КАБ

Реформиране на законодателството в архитектурно-строителния сектор, стартиране на продължаващо обучение, дигитализация на КАБ, създаване на комисия „антидъмпинг“, организиране на Венецианско архитектурно биенале 2025. Това са част от приоритетите в дейността на Камарата на архитектите в България (КАБ) през следващата година, които бяха представени на 23-то Общо събрание на професионалната организация. Над 400 делегати от цялата страна участваха в най-големия форум на архитектурната колегия за 2024 г., който се проведе на 16 и 17 май в Поморие.

Поздравителни адреси по повод събитието бяха получени от президента на Архитектурния съвет на Европа (АСЕ) арх. Рут Шагеман, вицепрезидента Илияна Йотова, министъра на регионалното развитие и благоустройството Виолета Коритарова, министъра на културата Найден Тодоров, Националното сдружение на Република България (НСОРБ), Камарата на строителите в България (КСБ), Дирекция за национален строителен контрол (ДНСК) и много други. Приветствия към гостите отправиха Иван Алексиев, кмет на Поморие; арх. Петър Диков, председател на Съюза на архитектите в България; ланд. арх. Веляна Найденова, председател на Съюза на ландшафтните архитекти и урб. Ирина Мутафчийска, председател на Съюза на урбанистите в България.

Основни акценти в работата на УС през 2023 – 2024

Форумът бе официално открит от председателя на КАБ арх. Владимир Милков, който представи отчет за дейността на Управителния съвет през 2023 година. „През изтеклия период УС на КАБ работи методично и последователно в защита на архитектурната професия и издигане на престижа на архитекта в обществото. Основните приоритети са свързани с намаляване на административната тежест и налагане на водещата роля на архитекта в инвестиционния процес с цел създаване на устойчива и красива жизнена среда“, обясни пред делегатите арх. Владимир Милков. Пълният отчет за дейността на УС вижте ТУК.

„Ръководството на КАБ продължи да работи за осъществяване на законодателна реформа. В тази връзка бе подготвен законопроект за изменение и допълнение на ЗУТ, който бе представен пред МРРБ и всички политическите партии в НС. Инициирани бяха работни срещи с представители на държавните и общинските институции, както и на браншовите организации в сектора с цел търсене на подкрепа и популяризиране на идеите на КАБ за нормативни реформи“, отбелязва в доклада си проф. д-р арх. Борислав Борисов, зам.-председател на КАБ с ресор „Нормативна дейност“. Запознайте се с целия отчет на проф. Борисов ТУК.

Участието на КАБ в Сдружение „Европейски цифров иновационен хъб в сектор строителство” (ЕЦИХ) е сред важните успехи в периода 2023 – 2024 г. Обучителният център вече е оборудван с необходимия хардуер и софтуер за провеждане на курсовете, в ход е съгласуване на програмите с всички участници в хъба, информира арх. Мартин Христов, зам.-председател на УС – ресор „Практика“. Очаква се първите общообразователни курсове да стартират до края на юни, а специализираните курсове – през септември 2024 г. Можете да заявите интерес към определени курсове чрез попълване на анкета в сайта на ЕЦИХ: https://www.edih-construction.bg/uslugi. Пълният отчет на арх. М. Христов прочетете ТУК.

Основните дейности на Комисия „Квалификация“ през 2023 г. са фокусирани върху поддържане на контакти и взаимодействие с университетите, в които се преподава специалност „Архитектура“; както и подкрепа и участие в събития, свързани с опазването на архитектурното наследство. Пълният доклад на арх. Константин Пеев, зам.-председател на КАБ с ресор „Квалификация“ вижте ТУК.

Делегатите поставиха пред ръководството на КАБ редица въпроси, свързани с необходимостта от регламентиране на графики към ЗУТ и Наредба 7; повишаване на контрола относно спазването на професионалния кодекс и налагането на санкции; проблемите с възлагането на поръчки на инженеринг; нуждата от професионално обучение на младите архитекти и други.

Програма за дейността на КАБ през следващата година

 • Финализиране на текстовете на ЗИД на ЗУТ, припознаването им от депутати от всички парламентарни партии и внасянето им в парламента.
 • Продължаване работата по ЗИД на ЗОП и Правилника за прилагане на ЗОП в частта за архитектурните конкурси.
 • Стартиране на структурирано продължаващо обучение, обвързано с годишното удостоверение.
 • Текущи становища по изменения на законови и подзаконови актове, архитектурни конкурси, обществени поръчки.
 • Организиране и провеждане на шесто издание на „Български архитектурни награди“.
 • Подпомагане на Министерство на културата в подготовката на Венецианското архитектурно биенале 2025 – организиране и провеждане на конкурс за избор на национален куратор.
 • Създаване на комисия „антидъмпинг“.
 • Завършване дигитализацията на КАБ.
 • Обобщаване изводите от кръглата маса „Практикуване на регулираната професия архитект в Испания и германия“ и отпечатване на брошура.
 • Продължаващо активно присъствие в медиите чрез статии, интервюта, пресконференции.

Най-важните решения на 23-то ОС на КАБ

 • Членският внос за пълна проектантска правоспособност за 2025 остава 300 лева.
 • Прие се промяна в Устава на КАБ, според която броят на делегатите по право – членовете на Управителния съвет, Контролния съвет и Комисията по дисциплинарно производство, влиза в общата бройка на делегатите на Общото събрание.
 • По предложение на РК София град се прие изменение на чл. 19, ал. 1 от Приложение № 1 „Себестойност на проектантски услуги по част „Архитектурна – Инвестиционно проектиране“ и таблицата към него от Методиката за определяне на възнагражденията за предоставяне на проектантски услуги. Приеха се корекции в себестойността на проектантските услуги по отделните фази – тя се определя по процентната стойност или по вложено време за фази 1, 2 и 9 и като процент от общата себестойност на предоставената проектантска услуга по фази от 3 до 8. Себестойността по фази 1, 2 и 9 – Предварителни (прединвестиционни), обемно-устройствени и интериорни проучвания, комплектоване на архивна документация, установяване на дефекти по обекта и съдействие за отстраняването им в рамките на гаранционните срокове, може да се определи и по вложено време, ако се правят множество варианти и се явява като допълнение към общата себестойност. Обемът на проектантските услуги по фаза 4 – Технически проект, е значителен. С проектите по тази фаза се издават значителна част от Разрешенията за строеж и разработката на качествен проект в тази фаза е гаранция за успех на инвестиционните намерения. Затова по фаза 4 – Технически проект, Общото събрание прие корекция от 3 на 20%. Актуализира се също така Таблица № 1 „Определяне на хонорарната зона на видовете сгради“.
 • Прие се и промяна в начина на определяне на себестойността на плановете и схемите в забележките по т. 1 към Таблица № 4 от т. 7 към Приложение № 2 „Себестойност на проектантски услуги по част „Архитектурна – устройствено планиране“ – стойностите под 5000 лв. могат да се договарят по вложено време или екстраполират, а над 1 млн. лв. само се екстраполират.                                       
 • Приеха се годишният отчет на УС на КАБ за дейността през 2023, както и докладите на КС и КДП за същия период.
 • Приеха се финансов отчет на КАБ за 2023, както и бюджет за 2024.
 • Отпускат се по 10 000 лв. за лечение на арх. Владимир Дереджиев и на арх. Иво Събчев.