НАГ стартира информационна кампания за електронните си услуги

НАГ стартира информационна кампания за електронните си услуги

Направление „Архитектура и градоустройство“ стартира информационна кампания по осведомяване на обществеността за възможностите по предоставяне на електронни административни услуги чрез електронния портал. През 2017 г. НАГ създаде Web базирана Единна информационна система  за издаване на административни актове на Столична община (ЕИСИААСО).

Създаването на единен подход при организацията и движението на документи в СИАА има за цел да осигури уеднаквяване на практиките при издаване на административни актове в общинската администрация, като осигурява унифицирано, бързо и качествено изпълнение на поставените срокове при предоставяне на административни услуги от Направление „Архитектура  градоустройство“ и районните администрации на Столична община.

☑️ Системата е надграждана и доразвивана многократно в периода 2017-2022 г.
☑️ Официално е въведена в редовна експлоатация със Заповед NСОА22-РД09-512/01.03.2022 г. на кмета на Столична община.

☑️ Системата е задължителна за ползване за всички районни администрации на Столична община и Направление „Архитектура и градоустройство“.
☑️ Поддържа структурирана база данни, съдържаща над 400 хиляди файла, чието предназначение е да съхранява и да бъде доверен автентичен източник на данни, като поддържа електронни регистри, свързани с градоустройственото планиране, одобряване на инвестиционните проекти, разрешаване на строителството, въвеждането в експлоатация на сградни, преместваеми и благоустройствени обекти, контрол на рекламната дейност, процеси и мероприятия по отчуждаване,  както и незаконни обекти на територията на Столична община.
☑️ Считано от 1 март 2022 г. чрез електронния портал на НАГ са достъпни 16 броя нови електронни услуги, свързани със заявяването на разрешаване изработването на подробен устройствен план (ПУП) и одобряването на ПУП от Главния архитект на Столична община, достъпни на адрес:
👉 https://nag.sofia.bg/Pages/Render/974
☑️ Считано от 1 април 2022 г. всички 24 районни администрации на Столична община изготвят административните актове по градоустройствени процедури чрез системата.

Чрез СИАА се издават и публикуват административните актове, издадени от главния архитект на Столична община/главния инженер на НАГ и Главния архитект на район/Главния инженер на район, съгласно предоставените им правомощия.

Изготвянето на актовете се осъществява на основание на постъпили заявления:
☑️ по електронен път чрез електронния портал на НАГ;
☑️ чрез ССЕВ (Система за сигурно електронно връчване);
☑️ чрез ЕМЗЗПЕАУ (Единния модел за заявяване, заплащане и предоставяне на електронни административни услуги);
☑️ заявления, постъпили на хартиен носител, регистрирани в системата и получили рег. номер от АИСНАГ – Акстър и АИС (Автоматизирана информационна система) на районните администрации.

Чрез СИАА се изготвят, издават и публикуват следните административни актове:
☑️ Електронни удостоверения за устройствен статут;
☑️ Електронни визи за проектиране по чл. 140, ал. 1 и ал. 2 от ЗУТ
☑️ Разрешения за строеж;
☑️ Разрешения за строеж за благоустройствени обекти;
☑️ Разрешения за поставяне;
☑️ Разрешения за промяна на предназначението;
☑️ Удостоверения за въвеждане в експлоатация на строежи/благоустройствени обекти;
☑️ Удостоверения за въвеждане в експлоатация на преместваеми обекти.

Градоустройствени заповеди:

Подадените заявления по електронен път за разрешаване изработването на ПУП и одобряването на ПУП се обработват значително по-бързо, тъй като съгласувателния процес протича едновременно за всички участници.

⚠️ Създава се електронен съгласувателен лист, като по този начин електронното досие, съдържащо всички прикачени документи е достъпно едновременно от всички експерти. По този начин становищата се събират значително по-бързо, отколкото при документите, подадени на хартиен носител, тъй като не се насочват физически към всеки експерт, участващ в процеса по съгласуване по отделно и поетапно. По този начин, при констатирани непълноти на документацията или необходимост от нанасяне на корекции, заявителят получава информацията своевременно.
☑️ Заповеди за разрешаване на устройствена процедура;
☑️ Заповеди за одобряване на ПУП.

Чрез СИАА се публикуват в електронния портал на НАГ следните административни актове/документи:
☑️ Визи за проектиране;
☑️ Протоколи по време на строителство;
☑️ Заповеди по време на строителство;
☑️ Заповеди на Дирекция „Общински строителен контрол“, в т.ч. наказателни постановления;
☑️ Доклади на главния архитект на СО до СОС.

⚠️ Всички документи и административни актове са публични и са достъпни в електронния портал на НАГ, в раздел „Регистри“, достъпен на адрес:
👉 https://nag.sofia.bg/Pages/Render/187 
и чрез карта на административните актове, при избор на бутон информация към съответния имот, достъпна на адрес:
👉 https://nag.sofia.bg/OpenMap/Zones