Камарата на архитектите в България: Две обществени поръчки в община Сливница са опорочени

Камарата на архитектите в България: Две обществени поръчки в община Сливница са опорочени

Камарата на архитектите в България подаде сигнал до агенциите за обществени поръчки и за държавна финансова инспекция за нередности в две обществени поръчки, обявени от община Сливница.

И в двете поръчки общината е определила невъзможен срок до 5 дни за изготвяне на пълен технически проект, включително подробни количествени и количествено-стойностни сметки. Едната поръчка е за реконструкция и оборудване на 4-етажна сграда за обществени услуги, втората – за обновяването на централния градски площад с площ над 6000 кв. м.

Нещо повече – предимство получават участниците в конкурса, предложи още по-кратък срок. Периодът за изпълнение е част от критериите за оценка на офертите и е съществен елемент от предмета на договора за обществената поръчка.

Срокът е абсурден и е крайно време тази практика да бъде прекратена, коментира председателят на Камарата на архитектите в България (КАБ) арх. Борислав Игнатов:

За пет дни не е възможно да бъдат направени качествени проекти, ако се спазват стандартите на архитектурната професия. Проектът не е рисунка на коляно, той следва задължителните и времеемки стъпки на проучване, архитектурно заснемане, начертаване, оразмеряване, съобразяване със стандарти, пресмятане на количества и стойности – всичко необходимо за създаването на безопасна среда, която няма да даде дефекти още утре. Да не говорим за времето за творчество, така че сградата да бъде в хармония с мястото и хората. Подчертавам: едната поръчка е за сграда за социални услуги и това означава, че в нея ще влизат много и различни хора, включително хора със специални потребности. Втората поръчка е отново за обществено пространство, което възпитава и влияе на емоционалните състояния на хората.

Срокът на двете поръчки навежда на мисълта, че или проектите вече са готови, или целта е „да се отбие номерът“, за да бъдат усвоени едни пари. Или, че става дума за недопустими невежество и безхаберие. И в трите случая общественият интерес и честта на професията са ощетени, подчерта арх. Игнатов.

В сигнала до надзорните агенции юристите на Камарата посочват, че нереалният срок на поръчките е дискриминационен и ограничава свободната конкуренция, защото стеснява кръга от участници в конкурса. Това нарушава принципите по ЗОП и Директивата за обществени поръчки 2014/24/ЕС. В Закона за обществените поръчки е записано, че възложителят няма право да ограничава конкуренцията чрез включване на условия или изисквания, „които не са съобразени с предмета, стойността, сложността, количеството или обема на обществената поръчка”.

В условията на двата конкурса община Сливница изрично изисква участниците да са членове на KAБ с пълна проектантска правоспособност. Спазването на правилата обаче свършва дотук. Камарата има задължителна Методика за определяне на размера на възнагражденията за предоставяне на проектантски услуги в устройственото планиране и в инвестиционното проектиране. Условията на община Сливница противоречат на тази методика и подтикват членовете на Камарата да я нарушат, а за това те носят дисциплинарна отговорност.

Ето как се стига до ново противоречие: архитектът, който спечели, подлежи на санкции от професионалната си колегия. Ако пък спазват правилата, членовете на КАБ не трябва да участват в конкурса. Тогава необосновано се ограничават правата им на заинтересовани лица.

Възложителите нямат никакво оправдание за нарушаването на регламента на архитектурната колегия за цената на труда и сроковете за изпълнение. Камарата на архитектите последователно и без никакъв компромис ще продължи да изисква да спрат порочните практики, декларира арх. Игнатов.

По думите му конфликтът е заложен в закона за обществените поръчки, в който липсват ограничителни разумни срокове и логиката на законодателя се разминава с логиката на добрата практика. Така казусът с община Сливница лесно може да стане удобен прецедент за заобикаляне на правилата на висока обществена цена:

Некачествените проекти се превръщат в лоша архитектурна среда, която поставя в риск живота и здравето на хората, предупреждава председателят на Камарата на архитектите.