КАБ търси подкрепа от главните архитекти за реформирането на сектора

КАБ търси подкрепа от главните архитекти за реформирането на сектора

Представители на КАБ участваха в Националната среща на главните архитекти

Представители на Камарата на архитектите в България (КАБ) участваха в XII Национална среща на главните архитекти и експертите по устройствено планиране от общините, която се проведе на 24-26 април във Велинград. Председателят на УС на КАБ арх. Владимир Милков и зам.-председателят с ресор “Нормативи” – проф. д-р арх. Борислав Борисов представиха пред участниците експертни предложения за реформиране на законодателството в архитектурно-строителния сектор. Целта на ръководството на КАБ е търсене на подкрепа от главните архитекти и експертите по устройствено планиране в общините, както и от Националното сдружение на общините в република България (НСОРБ).

„КАБ винаги е работила много добре с НСОРБ, двете организации имат меморандум за сътрудничество. Над 90% от становищата на КАБ и НСОРБ относно предлаганите законопроекти съвпадат като позиции. Това ни радва, тъй като имаме общи цели и взаимно разбиране. Последната година се наблюдава яростна атака спрямо архитектурната професия, както и желание на други специалности да ограничат изконни функции на архитектите. Няма да се примирим, защото архитектът трябва да бъде генералист и да притежава мултидисциплинарни знания“, заяви арх. Владимир Милков, председател на КАБ.

Проф. д-р арх. Борислав Борисов представи ключовите аспекти в инициативата на КАБ за законодателна реформа:

  • Нов регламент за статута на главния проектант, който трябва да има водеща роля в цялостния процес по реализация на обекта;
  • Двуфазно проектиране – идеен проект с разрешителен режим и облекчена процедура, както и технически проект за изпълнение на строителството с регистрационен режим;
  • Актуализиране на Наредба 4 на МРРБ за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти;
  • Нов регламент за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти – за обекти от първа до трета категория да се запази сегашния режим чрез доклад за съответствие на консултант, а за обекти от четвърта и пета категория – без оценка на съответствието;
  • Надзор в строителното изпълнение – за обекти от първа до трета категория – чрез лицензирана фирма за НСН и авторски надзор, а от четвърта и пета категория – само чрез авторски надзор;
  • Облекчаване на режима при въвеждането на обектите в експлоатация.
  • Облекчен режим за преработките по време на строителство по чл. 154 от ЗУТ.
  • Частично премахване или намаляване на процедурите за разрешаване на ПУП
  • Ускорена дигитализация на сектора и изграждане на Единен публичен регистър паралелно с реформирането на нормативната база;
  • Създаване на национални наредби за преместваемите обекти, както и за зелената система с цел унифициране на правилата и ограничаване на корупционните практики.

КАБ се нуждае от по-широка подкрепа от професионалистите от практиката в общините, предимно от главните архитекти, както и от всички специалисти в специализираните публични администрации. През последните години в КАБ стигнахме до извода, че трябва да бъдем по-инициативни и започнахме да провокираме реални промени в нормативната база, които да бъдат от полза за обществото и професията. Водим целенасочен и резултатен диалог с депутатите в Народното събрание, Министерството на регионалното развитие и благоустройството, както и с браншовите организации“, обясни проф. Борисов.  

Инициативата на КАБ е мотивирана от необходимостта от намаляване на административната тежест, облекчаване на инвестиционния режим и синхронизиране с европейските практики в сектора.

Арх. Милков призова главните архитекти да организират повече архитектурни конкурси вместо обществени поръчки с водещ критерии най-ниска цена и най-кратък срок. По думите му КАБ и КСБ работят съвместно за оптимизиране на правилата на инженеринга в обществените поръчки с цел повишаване качеството на проектите. При определяне на индикативната стойност на обществените поръчки следва да се използват Методиката за себестойността на проектантските услуги, както и калкулатора на сайта на КАБ, обясни арх. Милков. Той съобщи, че предстои да бъдат разписани задължителни минимални стандарти в Методиката, които да гарантират качеството на архитектурните проекти.

Темата за необходимата реформа в законодателството предизвика оживена дискусия сред участниците във форума, които изразиха позиции по актуалните проблеми на бранша. Присъстващите приветстваха инициативата на КАБ и се обединиха около мнението, че професионалните организации и публичната администрация трябва да работят заедно за усъвършенстване на нормативната база в сектора.