КАБ събира доказателства във връзка с делото срещу указателното писмо на МРРБ

КАБ събира доказателства във връзка с делото срещу указателното писмо на МРРБ

Уважаеми колеги,

Заведено е дело за отмяна на указателното писмо на министъра на регионалното развитие и благоустройството Андрей Цеков относно правоспособността на архитектите да изработват части “Енергийна ефективност” и “Пожарна безопасност”. Писмото няма правна сила и Министърът призовава КАБ и КИИП да отменят съответната правоспособност. Това няма да стане.

За да бъде спечелено делото, съдът изисква доказателства за причинени финансови вреди на архитектите, произтичащи от прилагане на писмото. Камарата на архитектите в България е депозирала 9 страници правна обосновка, доказваща, че писмото няма правна сила.

Обръщам се към Вас с призив да изпращате на имейл – kab_strategy@kab.bg следните доказателства за отказ на одобряване на проект, не по-късно от 22.11.2023 г.:

  1. Наименование на проекта
  2. Възложител
  3. Проектант
  4. Община
  5. Главен архитект
  6. Мотиви за отказ за одобряване и издаване на разрешение за строителство; Решение на експертен съвет или писмо за отказ.

Информацията е от изключителна важност за защита полето на приложение на професията.

Разчитам на вашето съдействие.

Арх. Владимир Милков,
Председател на УС на КАБ