КАБ сезира общините за незаконосъобразни практики при изработване на Подробни устройствени планове

КАБ сезира общините за незаконосъобразни практики при изработване на Подробни устройствени планове

През последните месеци в Камара на архитектите в България (КАБ) постъпват сигнали за случаи, при които проекти на подробни устройствени планове (ПУП) и техни изменения -планове за регулация, планове за застрояване, работни устройствени планове и парцеларни планове,  се изработват от некомпетентни по закон специалисти.

Във връзка с това, KAБ изпрати писмо до кметовете на всички общини в България, с което може да се запознаете тук.