КАБ предлага пакет от нормативни промени за реформиране на сектора

КАБ предлага пакет от нормативни промени за реформиране на сектора

Целта е намаляване на административната тежест и подобряване качеството на градската среда

Драстично намаляване на административната тежест, облекчаване на инвестиционния процес, ограничаване на корупционните практики, синхронизиране с европейските стандарти и подобряване качеството на градската среда. Това предвижда пакет от предложения за нормативни промени, който бе представен от Камарата на архитектите в България (КАБ) на 20 юли в БТА. 

Пълният видео запис на пресконференцията можете да гледате тук:

Предложенията са разработени на базата на дългогодишен и последователен процес на анализ и обсъждане с различни заинтересовани страни – професионални организации, представители на държавната и общинска администрация, политически партии. Предстои пакетът от мерки да бъде предоставен на депутати от всички политически партии с цел внасяне и разглеждане в Народното събрание.

„Камарата на архитектите в България наскоро организира кръгла маса с представители на всички политически партии, на която се обединихме около мнението, че е необходимо да стартира работа по реформиране на законодателството и КАБ спешно трябва да предложи неотложни промени“, съобщи арх. Владимир Милков, председателя на УС на КАБ. Той коментира, че в държавите със стабилно и устойчиво законодателство в ЕС архитектът е в основата на защитата на обществения интерес като творец на хармонична, устойчива, енергоикономична и красива жизнена среда за всеки.

В момента в България има свръхрегулация, тъй като над 500 администрации управляват повече от 2500 регулаторни режима, голяма част от които биха могли да бъдат отменени или смекчени. Администрациите се товарят с неприсъща за публичните институции дейност, гражданите и бизнесът са принудени да влагат все повече излишни усилия, време и средства за процедури, такси и какви ли не условности по елементарното прилагане на законовите разпоредби. Това води до намаляване на чуждестранните инвестиции, алармират от професионалната организация.

Дублирането на отговорности и процедури, излишното ангажиране на администрацията с дейности, които са извън нейната същинска функция водят до: корупционни практики, забавяне на административното обслужване, допълнително оскъпяване, намаляване на професионалната отговорност и цялостно влошаване на инвестиционната среда. В крайна сметка е нарушен публичният интерес.

„България е сред най-изостаналите страни по прилагане на облекчени административни процедури и електронни услуги. Никъде в Европа няма подобно дублиране на функции между инвестиционен проект и оценка на неговото съответствие, между авторски и строителен надзор, между дейностите на авторите на инвестиционния проект и на строителния надзор при въвеждането на обектите в експлоатация. Единствено у нас има толкова много задължителни части и остарели фази като обем и съдържание на инвестиционните проекти“, обясни проф. д-р арх. Борислав Борисов, зам.-председател на КАБ.

Арх. Мартин Христов, зам.-председател на КАБ изтъкна необходимостта от спешна дигитализация на сектора. Електронното предаване на проектите ще замени големия обем папки с една флашка, а компютрите и мобилните устройства ще се превърнат в своеобразни деловодства, през които всеки може да подаде проектите си и да следи тяхното придвижване. Това ще намали значително срокът за одобряване и съгласуване на инвестиционните проекти.

„Днес поставяме на дневен ред въпроса за водещия проектант, защото това е лицето, което може да носи ясна отговорност, да гарантира качеството на проекта и да облекчи целия процес по координация и съгласуване на отделните части. Необходимо е максимално опростяване на процеса, което ще доведе до качествени резултати за цялото общество“, допълни арх. Васил Василев, председател на РК София – град. 

Пакетът от предложения за нормативни промени на КАБ включва следните конкретни мерки и препоръки:

  • Фазите на проектиране да бъдат намалени на две (вместо досегашните три). Първата е т.нар. „инвестиционен проект за разрешаване на строителството“ (с разрешителен режим и облекчена процедура). Втората е „инвестиционен проект за изпълнение на строителството“ (с регистрационен режим и пълен обем и съдържание на проекта);
  • Утвърждаване на водещата роля на главния проектант в строително-инвестиционния процес в синхрон с европейските практики. Повишаване на правомощията и отговорностите с цел подобряване на качеството на средата;
  • Оценката за съответствие на инвестиционните проекти да се извършва от проектантския колектив с цел премахване на дублирани функции;
  • Контролът по време на строителството да се извършва от проектантския екип в рамките на авторския надзор;
  • Въвеждането в експлоатация да става с доклад на главния проектант;
  • Оптимизиране на дейностите на главния архитект и на експертните съвети по устройство на територията;
  • Ускоряване на дигитализацията в сектора;
  • Срок, не по-дълъг от месец, за съгласувателни процедури, вкл. с НИНКН и МК;
  • Промени в ЗОП с акцент върху конкурсното начало и нов регламент за прилагането на процедурите по инженеринг;
  • Създаване на национални наредби на МРРБ за преместваемите обекти, както и за зелената система. Целта е унифициране на правилата и отмяна на многобройните общински наредби с противоречиви норми, които създават възможности за корупционна среда

“Архитекурно-строителната гилдия трябва да се обедини около създаването на модерно строително-инвестиционно законодателство, в което да бъдат интегрирани интересите на всички участници в процеса – инвеститори, изпълнители, проектанти, доставчици, собственици, общини. Целта е да бъдат защитени справедливо правата и задълженията на всички страни, за да се гарантира създаването на качествен продукт”, обобщи арх. Константин Пеев, зам.-председател на КАБ.

Предстои пакетът с предложения на КАБ да бъде предоставен на всички политически партии с цел обединяване на усилията за реформиране на сектора и устойчивото развитие на градовете. До средата на месец септември ще има готовност за внасянето на предложенията в Народното събрание, информира Борис Милчев, юридически съветник на КАБ.