КАБ в Парламента: Проектантът трябва да носи пълната отговорност

КАБ в Парламента: Проектантът трябва да носи пълната отговорност

Представители на КАБ участваха в заседание на парламентарната Комисия по регионално развитие

На 11 януари представители на Камарата на архитектите в България (КАБ) участваха в заседание на парламентарната Комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление към Народното събрание. Дневният ред включваше обсъждане на законопроект за изменение на Закона за устройство на територията (ЗУТ), внесен от арх. Йордан Терзийски и група народни представители. Предложенията за промени целят намаляване на административната тежест, освобождаване на главните архитекти от несвойствени функции, въвеждане на по-високи отговорности за проектантите, прецизиране на отговорностите на ДНСК и други. Вижте законопроекта тук.

От страна на Камарата на архитектите в България в заседанието участваха проф. арх. Борислав Борисов, зам.-председател на КАБ и председател на Комисията по нормативна уредба, както и арх. Емил Стоянов, зам.-председател на РК София град. „Тук сме, за да изразим мнението на огромната и водеща колегия на българските архитекти. Принципно подкрепяме предложения законопроект за изменение на ЗУТ, но имаме някои конкретни забележки. Смятаме, че проектантът трябва да носи пълната отговорност за качеството, законосъобразността и изпълнението на инвестиционните проекти“, заяви пред депутатите проф. Борисов, като представи следните основни акценти за промяна в Закона за устройство на територията:

  • Необходимо е общинската администрация да се разтовари от несвойствени дейности и да делегира повече права на проектантите. Функциите й трябва да се ограничат единствено до одобряване на проектите, което се изразява в проверка на съответствието им с предвижданията на градоустройството. Отговорността за качеството и пълнотата на отделните части на проектите да бъде на проектанта.
  • Да отпадне регламентът за извършване на комплексен доклад за оценка на съответствието от консултантските фирми и експертните съвети по устройство на територията, защото това забавя и усложнява инвестиционния процес. Такава практика не съществува в нито една европейска държава. Съответствието на проектите спрямо нормативните изисквания следва да се гарантира от самия проектант.
  • Да се изработи нов регламент относно обявените за противоконституционни текстове в ЗУТ. С тях общините прехвърлят задълженията си върху гражданите и инвеститорите, като ги принуждават да осигуряват необходимата публична инфраструктура около обектите си. След инициатива на КАБ през 2021 г., Конституционният съд отхвърли спорните разпоредби.
  • В ЗУТ да бъде регламентирано създаването на две нови национални наредби – за преместваемите обекти, както и за зелената система. Целта е да бъдат въведени унифицирани правила и норми вместо съществуващите многобройни общински наредби, създаващи противоречия, административни проблеми и корупционни практики.

Пълното становище на КАБ по внесените законопроекти за изменение на ЗУТ можете да изтеглите тук.

Основните коментари, направени от депутатите, бяха свързани с необходимостта от прецизиране на функциите и отговорностите на участниците в инвестиционния процес, както и въвеждане на механизми, които да помогнат за ограничаване на корупционните практики и бюрокрацията.

Народният представител доц. д-р арх. Виолета Комитова изрази мнение, че трябва да се върви в посока на облекчаване на администрацията и прехвърляне на част от дейностите й към други субекти. Според нея вменяването на повече отговорности на общинската и държавна администрацията подхранва корупцията.

Министърът на регионалното развитие и благоустройство арх. Иван Шишков коментира, че администрацията трябва да продължи да носи основната отговорност за законосъобразността на инвестиционните проекти, като съсредоточи усилията си върху спазването на сроковете при процедирането на проектите.

Очаква се на следващото заседание на парламентарната Комисията по регионално развитие да бъдат разгледани и други внесени законопроекти за изменения на ЗУТ.

Цялото заседание на ПК по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление можете да гледате на сайта на Народното събрание: https://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/3126