КАБ алармира за неприемливи условия на обществена поръчка в Бургас

КАБ алармира за неприемливи условия на обществена поръчка в Бургас

Камарата на архитектите в България (КАБ) настоява да бъде прекратена обществената поръчка за сключване на рамково споразумение заИзработване и/или преработка на инвестиционни проекти във фазa “технически проект”, обезпечаващи изграждане и ремонт на различни видове строежи на територията на община Бургас“. Прогнозната стойност на процедурата е в размер на 2 млн. лв. (без ДДС), но липсват подробности за предмета на поръчката.

От КАБ възразяват категорично срещу използването на рамково споразумение в сферата на проектирането на нови сгради и обекти, тъй като обществото няма яснота какво ще се изгражда с публични средства, затваря се пазара за проектантски услуги и се нарушава конкуренцията. Рамковото споразумение не е приемлив начин за възлагане на проектантски услуги, защото при тях не се извършват еднакви, повтарящи се дейности, а всеки обект изисква различен проект.

Искането на КАБ за прекратяване на процедурата е изпратено до кмета на Бургас Димитър Николов, както и до Агенцията за обществени поръчки и Сметната палата. Жалба е внесена и в Комисията за защита на конкуренцията. В писмата се настоява за съществени промени в условията на обществената поръчка и повторното й провеждане.

Аргументите за това за следните:

  • Предметът на поръчката е неясно определен, равносилно на липса на предмет;
  • Липсват мотиви за неразделянето на поръчката на обособени позиции за различните строежи;
  • Прогнозната стойност не е определена по правилата на ЗОП;
  • Заложени са ограничителни условия и неправомерни критерии за подбор на участниците;
  • Условията на поръчката нарушават свободната конкуренция и пазарът за различни видове проектантски услуги, финансирани с обществени средства и средства от европейските фондове и програми на територията на Община Бургас, се запазва само за двама изпълнители;
  • Условията, при които е обявена поръчката, не съответстват на целта на ЗОП за осигуряване на ефективно разходване на публичните средства.
  • Методиката за оценка е незаконосъобразна.

„Като професионална организация с над 5 000 правоспособни проектанти, бихме искали да изразим остро недоволство от действията на Община Бургас да подходи по този неправилен и ощетяващ професионалната гилдия и обществото начин за възлагане на проектантски услуги чрез рамково споразумение. Процедурата запазва всички проектантски дейности на територията на община Бургас, финансирани с публичен ресурс и със средства на ЕС, за определени икономически по-силни участници, като по този начин би могла да увреди интересите на гражданите от прозрачно и ефективно разходване на обществени средства“, пише в позицията на КАБ.

Пълният текст на писмото до Община Бургас, Агенцията за обществени поръчки и Сметната палата можете да откриете тук.

Жалбата до Комисията за защита на конкуренцията вижте тук.

Наскоро КАБ сигнализира за неприемливи условия и в друга обществена поръчка на Община Бургас – за инженеринг на Център за настаняване, лечение, обучение, социализация и осиновяване на животни в Бургас. От професионалната организация настояха за прекратяване и преразглеждане на условията в поръчката поради наличие на неравноправни и неприемливи клаузи, неефективно разходване на обществени средства и ограничаване правото на достъп на проектантите до участие в процедурата.

Повече подробности прочетете тук.