Заповед № РД – 19 – 1059/ 16.03.2020г.

Заповед № РД – 19 – 1059/ 16.03.2020г.

 На основание чл. 16 от Закона за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране и чл. 63, ал. 5 от Закона за здравето, във връзка със заповед № РД – 01 – 124/13.03.2020г. на министъра на здравеопазването, с която са въведени противоепидемични мерки на територията на Република България, във връзка с обявеното с Решение на Народното събрание на РБ от 13.03.2020г. извънредно положение, в съответствие с препоръките за социална дистанция на Националния оперативен щаб, създаден със заповед № Р – 37/ 26.02.2020г. на министър-председателя

НАРЕЖДАМ:

  1. Въвеждам следните мерки за работа на администрацията на Камарата на архитектите в България (КАБ) до следващо нареждане:
  • Преустановява се приема на членове на КАБ и граждани във всички офиси на КАБ на територията на страната. Обслужването на лицата да се осъществява по телефон, чрез кореспонденция по електронна поща, размяна на книжа по поща или куриер.
  • Въвежда се дистанционна форма на работа за всички служители на КАБ от домовете на лицата. През работното време служителите изпълняват всички свои задължения, съвместими с установения начин на работа от разстояние, като връзката с тях следва да се осъществява посредством телефон, електронна поща или други дигитални средства за комуникация, чрез куриер или поща.
  • При необходимост и при спазване на всички предписания на министъра на здравеопазването в цитираната заповед се допуска служителите да извършват през част от работното си време работа в съответния офис на КАБ, към който са назначени, за обработване на документация, приемане на куриерски и пощенски пратки и други, за не повече от по четири часа, в рамките на часовия диапазон от 10.00 до 15.00 часа, до два дни седмично. Графикът да се определи от председателите на регионални колегии на КАБ по места и да се сведе до знанието ми в срок до 20.03.2020г.
  • Администрацията на Управителния съвет и всяка регионална колегия на КАБ да информира членовете, гражданите, държавните и местни органи и служби за реда и графика, по който работи, чрез използване на всички средства за комуникация от разстояние, включително чрез публикуване на актуални съобщения в интернет страницата и във фейсбук профилите на КАБ.
  • Заповедта влиза в сила от датата на издаването й.

2. Заповедта да се съобщи на: Управителния съвет, Контролния съвет, Комисията по дисциплинарно производство и на регионалните колегии на КАБ чрез председателите им, както и на всички членове на Камарата на архитектите в България чрез изпращане на електронно съобщение, с копие на заповедта в pdf формат, на електронната поща на посочените в тази точка лица, последно заявена в регистъра на КАБ, и да се оповести чрез публикуване в раздел „Новини“ на интернет страницата на КАБ – www.kab.bg и във фейсбук профила на КАБ – @ChamberofArchitectsInBulgaria.

3. Контрол по изпълнението на заповедта ще осъществя лично.

 

 

                                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА КАБ

                                                                                                                                   АРХ. НИКОЛАЙ БАРОВСКИ