Безплатен достъп до информационни системи СИЕЛА за членовете на Камарата на архитектите в България

Безплатен достъп до информационни системи СИЕЛА за членовете на Камарата на архитектите в България

Уважаеми колеги,

Камара на архитектите в България осигури безплатен достъп за всички членове до информационни системи СИЕЛА НОРМИ, СИЕЛА ПРАКТИКА и СИЕЛА ПРОЦЕДУРИ. Абонаментът за СИЕЛА СТРОИТЕЛ е продължен.

Можете да използвате информацията в четирите модула чрез интернет сайта на Камарата с потребителското си име и парола.

Услугата е достъпна през следващите 12 месеца.

Сиела Норми е правно-информационна система, предоставяща достъп до актуалното българско законодателство. В продукта се съдържат нормативни актове, законопроекти и стенограми на Народното събрание, обществени консултации – проекти на нормативни актове, включително наредби, правилници, ведомствени актове на министерствата, статии и анотации, библиография, множество речници.

Сиела Практика е правно-информационна система, която съдържа постановяваните от всички съдилища и други юрисдикции в Република България актове, обособени в структури.

Съдържание: практика на Конституционния съд, тълкувателни решения и постановления на върховните съдилища (ВС, ВКС и ВАС), съдебна практика на Върховния касационен съд, съдебна практика на Върховния административен съд и на административните съдилища, съдебна практика на районните, окръжните и апелативните съдилища, специализирани съдилища и арбитражна практика, решения на Европейския съд по правата на човека и Съда на Европейския съюз, практика на комисии, статии и коментари.

Сиела Процедури е юридически наръчник за гражданите и бизнеса – пътеводител в административните услуги, предоставяни от органите на централната администрация, областните и общинските администрации.

В продукта се съдържат подробни практически описания на действията, които заинтересовани правни субекти следва да извършат за издаване на определен административен акт от държавен орган на централната администрация, вписване в регистър с оглед на осъществяване на определена дейност, упражняване на нормативно установени права, сключване на гражданскоправна сделка и т. н. (примерни образци, документи и формуляри).

Сиела Строител е специализирана информационна система, съдържаща нормативна информация и документи, касаещи регламентацията в проектирането, строителството и устройството на територията.

Основната част от документите се отнасят към действащата към момента в България обща нормативна база – закони, наредби, правилници, методики, тарифи, инструкции и др. Специално място е отделено за актовете, свързани с устройството на територията, кадастър, регулация на строителството, данъци и такси, издадени от държавните ведомства и голям брой общински съвети в цялата страна. Осигурен е достъп и до процедури, бланки и примерни договори, еврозаконодателство в строителството, чуждестранно строително законодателство, статии и коментари.