Арх. Ваня Серафимова е новият председател на Комисията по дисциплинарно производство

Арх. Ваня Серафимова е новият председател на Комисията по дисциплинарно производство

21-то Общо събрание на Камарата на архитектите в България избра новият състав на Комисията по дисциплинарно производство (КДП), която ще следи за изпълнението на професионалните задължения на проектантите – членове на КАБ в периода 2022 – 2025 година.

За председател на КДП бе избрана арх. Ваня Серафимова, която събра повече гласове от арх. Венета Кавалджиева и арх. Валентина Василева. Новите членове на комисията са следните: д-р арх. урб. Жана Стойчева, арх. Мирослав Христов, арх. Венета Кавалджиева, ланд. арх. Григор Перчиклийски, арх. Димитър Георгиев и арх. Валентина Василева.

Комисията по дисциплинарно производство следи за спазването на професионалния кодекс, като констатира нарушенията и предлага налагане на санкции. Сред възможните нарушения са системна небрежност или некомпетентност при изпълнение на професионалните задължения; пропуски, причинили накърняване на правата и законните интереси на клиента;  предоставяне на проектантски услуги на цени, по-ниски от себестойността им и други.

В периода 2020 – 2022 г. КДП е разгледала общо 18 казуса, като за 4 от тях са взети решения за налагане на дисциплинарни наказания. През последните 10 години няма нито едно отменено решение на КДП от съда, въпреки множеството подадени жалби.

Снимки: Веселина Кайкова – Атанасова

Делегатите на 21-то Общо събрание избраха ланд. арх. Велина Симеонова за член на Контролния съвет (КС) на мястото на арх. Банко Банов, който бе назначен за зам.-областен управител на Стара Загора. Контролният съвет следи за законосъобразността на решенията на УС, КДП и регионалните управителни съвети.

Комисията по избора на 21-то Общо събрание под председателството на арх. Борислав Владимиров проведе тайно гласуване, като изборите се състояха на 15 април, а резултатите бяха обявени на следващия ден.