XXI ОБЩО СЪБРАНИЕ НА КАБ

Управителният съвет на Камарата на архитектите в България (КАБ) на основание чл. 22, т. 1, чл. 17, ал. 2 и чл. 18, ал. 1 от Закона за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране във връзка с чл. 29 ал. 2 от Устава на КАБ, свиква Двадесет и първо редовно Общо събрание (ОС) на КАБ на 15 и 16 април 2022 г. в

 гр. София, хотел „Маринела“, зала „София Гранд“

с начален час 9.00 часа на 15 април 2022 г. при следния дневен ред:

ДНЕВЕН РЕД

ПРОГРАМА
СПИСЪК НА ДЕЛЕГАТИТЕ НА ОС
РЕГЛАМЕНТ ЗА РАБОТАТА НА ХХI ОБЩО СЪБРАНИЕ

ПРОЕКТИ НА РЕШЕНИЯ 21 ОС НА КАБ

 1. Отчет за дейността на Управителния съвет за периода октомври 2020 г. – 31 декември 2021 г.
  ОТЧЕТ НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА УС ЗА РАБОТАТА НА УС 17.10.2020 -14.2022
  ОТЧЕТ на Комисия Практика
  ОТЧЕТ  Комисия по нормативна уредба
  ПЛАН Комисия Нормативи
  ОТЧЕТ КАБ Комисия Квалификация
  ПЛАН ПРОГРАМА Комисия Квалификация
  Медиен мониторинг_пресконференция на КС_19.01.2022
  Медиен мониторинг за 2021
 2. Отчет за дейността на Контролния съвет за периода октомври 2020 г. – 31 декември 2021 г.
  Отчетен_Доклад_КС_пред XXI_ОС_на_КАБ
  Приложение_1_към_Доклад_КС
  Приложение_2_към_Доклад_КС
  Приложение_3_към_Доклад_КС
 3. Отчет за дейността на Комисията по дисциплинарно производство за периода октомври 2020 г. – 14 април 2022 г.
  Отчетен доклад на КДП
 4. Отчет за финансовите приходи и разходи на КАБ за периода октомври 2020 г. – 31 декември 2021 г.
  ФИНАНСОВ  ОТЧЕТ 2020
  ФИНАНСОВ ОТЧЕТ  2021
 5. Освобождаване на Председателя и членовете на Комисията по дисциплинарно производство с мандат 20 май 2019 г. – 20 май 2022г.
  Избор на Председател и членове на Комисията по дисциплинарно производство с нов мандат от 20 май 2022 г. – 20 май 2025г.
  Номинации:
  Номинации от РК Бургас
  Номинации от РК Варна
  Номинации от РК София-град
  Номинации РК София Област
 6. Освобождаване на арх. Банко Банов като член на Контролния съвет. Избор на член на Контролния съвет за довършване на мандата.
  CV ланд.арх.Пламен Матеев
 7. Определяне на размера на встъпителните и годишните вноски.
 8. Приемане на Бюджет на КАБ за 2022 г.
  Проект за бюджет 2022
 9. Приемане на изменения и допълнения в Устава на КАБ.
  Проект на Устава с мотиви – 11 04 2022 – допълнена 3 – 13б ал 3

 

При липса на кворум към началния час – 9.00 часа на 15 април 2022 г., Общото събрание ще започне в 10.00 часа на 15 април 2022 г. и може да се проведе редовно независимо от броя на присъстващите делегати на основание чл. 19, ал. 1 от Закона за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране.