XIX ОБЩО СЪБРАНИЕ НА КАБ

Управителният съвет на Камарата на архитектите в България  (КАБ) на основание чл. 29 ал. 2 от Устава на КАБ свиква Деветнадесето  редовно Общо събрание на 13 и 14 декември 2019 г. в Зала „България“ на хотел „Самоков“, к.к. Боровец. Начален час 10.00 часа на 13.12.2019 г.

СТЕНОГРАМА ОТ ОС

ПРОТОКОЛ ПО СТЕНОГРАМА

ПРОГРАМА

РЕГЛАМЕНТ

ДЕЛЕГАТИ

ФИРМИ СПОНСОРИ

ДНЕВЕН РЕД

 

ДЕВЕТНАДЕСЕТО РЕДОВНО  ОБЩО СЪБРАНИЕ НА КАБ

            13 и 14 декември 2019 г. в Зала „България“ на хотел „Самоков“, к.к. Боровец

от 10.00 часа на 13.12.2019 г.

1. Приемане на изменения и допълнения в Устава и Професионалния кодекс на КАБ; Проект за решение: ОС на КАБ приема изменение и допълнение на Устава на КАБ и Професионалния кодекс на КАБ

2. Отчет за дейността на Управителният съвет на КАБ за 2018 г.и частичен отчет за дейността на Управителния съвет на КАБ за 2019г.; Проект за решение: ОС на КАБ приема отчета за дейността на УС за 2018 г. и частичния отчет за дейността на УС за 2019 г.

3. Отчет за дейността на Контролния съвет на КАБ за 2018 г.и частичен отчет за дейността на Контролния съвет на КАБ за 2019г.; Проект за решение: ОС на КАБ приема отчета за дейността на КС за 2018 г. и частичния отчет за дейността на КС за 2019г.

4. Приемане на Годишен финансов отчет (ГФО) за 2018 г. и избор на одитор за 2019 г;  Проект за решение: ОС на КАБ приема Годишния финансов отчет на КАБ  за 2018 г. и избира одитор за 2019 г.

5. Отчет на Бюджет 2018 г. и частичен отчет на Бюджет 2019 г.; Проект за решение: ОС на КАБ приема Отчет на Бюджет 2018 г. и частичния отчет на Бюджет 2019 г.

6. Освобождаване от отговорност на Председателя на Управителния съвет на КАБ и на членовете на Управителния съвет на КАБ за дейността им през 2018 г. ; Проект за решение: ОС на КАБ освобождава от отговорност Председателя на Управителния съвет на КАБ и членовете на Управителния съвет  на КАБ  за дейността им през 2018 г.

7. Избор на Председател на Управителния съвет на КАБ до приключване на настоящия мандат; Проект за решение: ОС на КАБ избира Председател на УС до приключване на мандата.

8. Приемане на Бюджетна рамка на КАБ за 2020 г.; Проект за решение: ОС на КАБ приема Бюджетна рамка за 2020 г. на КАБ.

9. Приемане на решения на Общото събрание на КАБ; Проект на решение: ОС на КАБ приема решения на Общото събрание на КАБ

10. Разни.