ОСЕМНАДЕСЕТО ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА КАБ

Управителният съвет на Камарата на архитектите в България  (КАБ) на основание чл. 17, ал. 3, чл. 18, ал. 1 и чл. 20, ал. 1, т. 1, т. 3, т. 5 от ЗКАИИП във връзка с чл. 29 ал. 3 от Устава на КАБ свиква Осемнадесето извънредно Общо събрание

на 9 март 2019 г. в Зала „Витоша“,  Интер Експо Център, гр. София,

с начален час 10.00 часа на 9.03.2019 г. при следния дневен ред:

ДНЕВЕН РЕД

ОСЕМНАДЕСЕТО ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА КАБ

9 март  2019 г. в  Зала „Витоша“, Интер Експо Център, гр. София,

от  10.00 часа на 9.03.2019 г.

1. Избор на Председател и членове на Комисията по дисциплинарно производство на КАБ с мандат от три години; Проект за решение: ОС на КАБ избира Председател и членове на КДП с мандат от три години

2.Приемане на изменения и допълнения в Методиката на КАБ за определяне на размера на възнагражденията за предоставяне на проектантски услуги в устройственото планиране и в инвестиционното проектиране; Проект за решение: ОС на КАБ приема изменения и допълнения в Методиката на КАБ за определяне на размера на възнагражденията за предоставяне на проектантски услуги в устройственото планиране и в инвестиционното проектиране

Проект на Изменение на методика за възнагражденията
Сравнителна таблица Методика
Мотиви за изменение на Методика на КАБ_за ОС март 2019

3. Приемане на изменения и допълнения в Устава на КАБ; Проект за решение: ОС на КАБ приема изменения и допълнения в Устава на КАБ

Изменения Устав 2019_ОС март КДП
Сравнителна таблица действащ Устав_изменения 2019

При липса на кворум към началния час 10.00 часа на  9 март 2019 г., Общото събрание ще започне в 11.00 часа на 9 март 2019 г.

Делегати на РК към КАБ за осемнадесето извънредно общо събрание на КАБ:

Списък на делегатите

ПРОГРАМА

ОСЕМНАДЕСЕТО ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА КАБ

9 март  2019 г., Интер Експо Център, гр. София

Заседанието се провежда в Зала „Витоша“, Интер Експо Център  

 

 

9  март  2019 г.

 

9.00 10.00 часа  

Регистрация на делегатите във фоайето на  Зала „Витоша“ – Интер Експо Център

При липса на кворум към началния час 10.00 часа на 9 март 2019 г., Общото събрание ще започне в 11.00 часа на 9 март 2019 г.

 

10.00 часа

Откриване на XVIІІ Общо събрание на КАБ

10.15 часа

Избор на работни органи на ОС

 

11.00 часа

Приемане на дневен ред и регламент на ОС

  • – 13.00 часа Работна сесия

 

  1. Избор на Председател и членове на Комисията по дисциплинарно производство на КАБ с мандат от три години
  • Отчет за дейността на КДП за тригодишния мандат;
  • Номинации, представяне на кандидатите и техните програми за мандата

 

13.00 – 14.00 часа

Обяд; подготовка на бюлетините за тайно гласуване

 

14.00 – 19.00 часа       Работна сесия

 

  1. (продължение) Избор на Председател и членове на Комисията по дисциплинарно производство на КАБ с мандат от три години – (тайно гласуване)
  2. Приемане на изменения и допълнения в Методиката на КАБ за определяне на размера на възнагражденията за предоставяне на проектантски услуги в устройственото планиране и в инвестиционното проектиране; Проект за решение: ОС на КАБ приема изменения и допълнения в Методиката на КАБ за определяне на размера на възнагражденията за предоставяне на проектантски услуги в устройственото планиране и в инвестиционното проектиране
  3. Приемане на изменения и допълнения в Устава на КАБ; Проект за решение: ОС на КАБ приема изменения и допълнения в Устава на КАБ
  1. (продължение) Избор на Председател и членове на Комисията по дисциплинарно производство на КАБ с мандат от три години – (Комисия по избора представя резултати от тайното гласуване; провеждане на балотаж при необходимост)

Проект за решение: ОС на КАБ избира Председател и членове на КДП с мандат от три години

Закриване на Общото събрание – 9 март 2019 г. в 19.00 часа.