Съобщение за издадена Заповед за провеждане на обществено обсъждане- район Панчарева

Съобщение за издадена Заповед за провеждане на обществено обсъждане- район Панчарева

Уважаеми членове на КАБ,

 

Уведомяваме ви, че има съобщение за Заповед за провеждане на обществено обсъждане на проект за подробен устройствен план (ПУП)-план за регулация и застрояване за поземлени имоти с идентификатори 14831.6532.11 и 14831.6532.12 по кадастралната карта и кадастралните регистри за образуване на нов УПИ I-11,12- „за логистика и офиси“ в нов кв. 70, м. „Орлова круша“, район „Панчарево“ с предвиждане на ново застрояване и сервитут на ВЕЛ 220 kV; изменение на план за улична регулация на улици от о.т. 201 до о.т. 209 на южния локал на Околовръстен път и от о.т. 204 до о.т. 205а по плана на м. „Орлова круша“; План за улична регулация  за създаване на нова улица от о.т. 204а до о.т. 202б и план-схеми по чл. 108 от ЗУТ, части „Водоснабдяване и канализация“ и „Вертикално планиране“.

Заповед

Обявление-обществено обсъждане в дигитална среда