ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В: ПЪРВИ ЕВРОПЕЙСКИ НАГРАДИ “НОВ ЕВРОПЕЙСКИ БАУХАУС”

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В: ПЪРВИ ЕВРОПЕЙСКИ НАГРАДИ “НОВ ЕВРОПЕЙСКИ БАУХАУС”

Въпроси и отговори

На 23 април в рамките на онлайн конференцията на ЕК „Нов eвропейски Баухаус – красиво, устойчиво, заедно“, Комисарят за иновациите, научните изследвания, културата, образованието и младежта Мария Габриел обяви първите европейски награди „Нов европейски Баухаус“.

Каква е целта на наградите „Нов европейски Баухаус“?

Първите награди „Нов европейски Баухаус“ ще изтъкнат добри практики, примери и концепции, които ясно илюстрират новите европейски ценности на движението Нов Европейски Баухаус — устойчивост, естетика и приобщаване. Тези примери трябва или вече да са осъществени, или, ако идват от студенти и млади специалисти (на възраст до 30 години) — да очертават пътя към бъдещето.

Наградите следва да служат за пример за основните стълбове на инициативата и така да вдъхновяват по-нататъшното ѝ развитие.

Какви видове проекти отговарят на изискванията?

Наградата „Нов европейски Баухаус“ ще се връчва на съществуващи примери или нови идеи и концепции в десет различни категории.

Във всяка от тях има по две паралелни конкурсни направления:

 • „Нов европейски Баухаус“ за съществуващи завършени примери и
 • „Нов европейски Баухаус за изгряващи звезди“ — за концепции или идеи, предложени от млади таланти

Кандидатурите трябва да демонстрират защо и как примерът или проектът/концепцията представят или въплъщават трите главни ценности, залегнали в основата на инициативата „Нов европейски Баухаус“ — естетика, устойчивост и приобщаване, както и анализ на тяхното новаторско измерение. Освен това кандидатите в направлението за изгряващи звезди трябва да представят стъпките, предвидени за по-нататъшното разработване или въвеждане на концепцията или идеята.

Какви са категориите за наградите?

 1. Техники, материали и процеси за изграждане и проектиране— примери за решения за нашата архитектурна среда, които допринасят за смекчаване на изменението на климата, опазване на околната среда и създаване на финансово достъпни и приобщаващи пространства.
 2. Строеж в духа на кръговостта— пространства/физически обекти, които демонстрират повторната употреба и рециклирането на материали, основен елемент на Европейския зелен пакт.
 3. Решения за съвместното развитие на архитектурната среда и природата— показване как архитектурата може да допринесе за опазването на природата и биологичното разнообразие, вземайки предвид културните и социалните потребности.
 4. Възстановяване на градските и селските пространства— емблематични примери за териториално обновление, които съчетават устойчивост, естетика и приобщаване и са разработени с широкото участие и ангажираност на гражданите и заинтересованите страни.
 5. Продукти и начин на живот— продукти и процеси, които допринасят за устойчив, привлекателен и приобщаващ начин на живот. Може да става дума за мода, мебели или вътрешен дизайн, но също и за храни или други елементи от нашето ежедневие.
 6. Опазено и преобразено културно наследство— примери за културно наследство, на което успешно е придадена нова стойност в духа на устойчивостта, естетиката и приобщаването.
 7. Преоткрити места за срещи и споделяне— вдъхновяващи примери за това как пространствата могат да се използват за положителен обмен и изграждане на общности
 8. Мобилизиране на културата, изкуствата и общностите— да се покаже въздействието на изкуствата върху устойчивото изграждане на общности. Може да се включат събития, фестивали, културни представления, които сближават общностите.
 9. Модулни, приспособими и мобилни решения за жилища— иновативни решения за интервенции/строеж в отговор на временни спешни нужди, които имат високи стандарти за естетика и устойчивост.
 10. Интердисциплинарни образователни модели— образователни модели и методи, които интегрират ценностите на устойчивостта, приобщаването и естетиката в съдържанието на учебните програми и в учебния процес.

Кой може да кандидатства за наградите „Нов европейски Баухаус“?

Могат да кандидатстват както граждани на ЕС, така и граждани на държави извън ЕС, стига техните концепции, идеи и проекти да са действително разработени и/или ситуирани в ЕС. Възможни са и кандидатури на съвместни проекти/партньорства и консорциуми съгласно същите критерии като тези за проекти, разположени в ЕС.

Младежи, ненавършили 30 години към 31 май 2021 г. могат да кандидатстват и в двете направления на конкурса — „Нов европейски Баухаус“ и „Нов европейски Баухаус за изгряващи звезди“.

Вносители на проекти на възраст над 30 години могат да кандидатстват само в направлението „Нов европейски Баухаус“.

Само осезаеми физически проекти ли могат да кандидатстват за наградата, или също така концепции и идеи?

Първото направление на конкурса – „Нов европейски Баухаус“, ще бъде посветено на съществуващи примери за проекти. Тези проекти трябва вече да са завършени към момента на внасяне на кандидатурата. Концепции, прототипи и решения (инструменти, методи, идеи), които не са изпълнени в реални условия, не се допускат.

Тези проекти обаче не трябва непременно да имат физическо проявление под формата на сграда или материален продукт. В някои категории те могат да бъдат също така под формата на реализирани/изпълнявани методики или процеси, например образователни модели или културни проекти.

Второто направление на конкурса — „Нов европейски Баухаус за изгряващи звезди“, е посветено на концепции или идеи, предложени от млади таланти на възраст до 30 години. Концепциите/идеите по това направление могат да бъдат на различни етапи на развитие — от първоначална концепция до прототип, и следва да бъдат представени заедно с план за развитие, в който се очертават планираните стъпки за по-нататъшно разработване, популяризиране или внедряване на концепцията/идеята със специален акцент върху годината след кандидатурата.

Ще подпомагате ли победителите от направлението за изгряващи звезди да реализират идеите си?

Комуникационният пакет, получаван от „изгряващите звезди“, има за цел да помогне на победителите да превърнат идеите си в реалност. Например изготвянето на кратък документален филм може да послужи за повишаване на обществената осведоменост относно проекта, като обясни не само резултатите от него, но и целия процес по подготовката му.

Също така обучението за победителите как да представят своя проект ще увеличи възможностите им да получат допълнителна подкрепа и финансиране.

Какви са критериите за връчване на наградата?

Критериите за наградите са разграничени между двете направления и включват:

а) Проектът може да служи за пример в избраната категория на наградата, включително за начина, по който постига и съчетава основните ценности — устойчивост, естетика и приобщаване

б) Доказани резултати/въздействие на проекта във връзка с очакванията по всяка категория или (когато става дума за „изгряващите звезди“) значимост, качество и надеждност на плана за развитие

в) Новаторско измерение във връзка с обичайните практики.

А за вече реализираните примери:

г) участие и ангажимент на гражданите. Специална тежест ще се даде на качеството на участието на гражданите и гражданското общество.

д) Висок потенциал за трансфер на идеята, концепцията или проекта в друг контекст.

Как ще се избират победителите за наградите „Нов европейски Баухаус“?

Процесът на подбор ще бъде на четири етапа:

 1. преглед на кандидатурите и оценка на допустимостта;
 2. публично гласуване онлайн за всички допустими проекти;
 3. оценка на трите проекта с най-много гласове по всяка категория и по всяко направление от жури, съставено от новите европейски партньори „Баухаус“; както и
 4. комисията за оценка съставя списък на избраните победители.

Комисията за оценка осъществява организацията и надзора на избора на победителите.

Какво включва наградата?

Победителите във всяка категория и всяко направление ще получат парична сума (по един победител за всяка категория във всяко направление):

30 000 EUR за победителите в „Нов европейски Баухаус“, и

15 000 EUR за победителите в „Нов европейски Баухаус за изгряващи звезди“.

Всички победители ще получат и комуникационен пакет (напр. реклама на проекта в медиите, заснемане на кратък документален филм, обучение за представяне на проекта).

Краен срок за изпращане на предложения 31.05.2021г.!

За повече информация

Уебстраница на „Нов европейски Баухаус“

Уебстраница на наградите

Информацията е  снета от страницата на Европейската комисия