ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ХХ ОБЩО СЪБРАНИЕ НА КАМАРА НА АРХИТЕКТИТЕ В БЪЛГАРИЯ

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ХХ ОБЩО СЪБРАНИЕ НА КАМАРА НА АРХИТЕКТИТЕ В БЪЛГАРИЯ

Управителният съвет на Камарата на архитектите в България  (КАБ) на основание чл. 22, т. 1, чл. 17, ал. 2, чл. 18, ал. 1 от от Закона за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране във връзка с чл. 29 ал. 2 и ал. 4 от Устава на КАБ, свиква Двадесетото редовно отчетно-изборно Общо събрание (ОС) на КАБ на 16 и 17 октомври 2020 г. в Зала „Рила“ на хотел „Рила“, к.к. Боровец, с начален час 10.00 часа на 16.10.2020 г. при следния дневен ред:

ДНЕВЕН РЕД

 1. Отчет за дейността на Управителния съвет за мандат 2016 – 2020 г.; Проект за решение: ОС на КАБ приема отчета за дейността на УС за мандат 2016-2020 г.;
 2. Отчет за дейността на Контролния съвет за мандат 2016 – 2020 г.; Проект за решение: ОС на КАБ приема отчета за дейността на КС за мандат 2016-2020 г.;
 3. Отчет за дейността на Комисията по дисциплинарно производство за периода от месец май 2019 г. до месец октомври 2020 г.; Проект за решение: ОС на КАБ приема отчета за дейността на КДП за периода от месец май 2019 г. до месец октомври 2020 г.;
 4. Изслушване на одиторски доклад и приемане на годишен финансов отчет за 2018 и за 2019 г.; Проект за решение: ОС на КАБ приема ГФО за 2018 г. и ГФО за 2019 г.;
 5. Отчет на Бюджет 2018 г., отчет на Бюджет 2019 г. и частичен отчет на Бюджет 2020 г.; Проект за решение: ОС на КАБ приема Отчет на Бюджет 2018 г., отчет на Бюджет 2019 г. и частичен отчет на Бюджет 2020 г.;
 6. Освобождаване на Председателя и членовете на Управителния съвет за изминалия мандат 2016 – 2020 г. Проект за решение: ОС на КАБ освобождава от поста и от отговорност: предишния Председател на Управителния съвет с мандат 2016 – 2019 г. арх. Борислав Александров Игнатов,  Председателя на Управителния съвет с мандат 2019 – 2020 г. арх. Николай Николаев Баровски и членовете на Управителния съвет (изброяват се с трите им имена) за изминалия мандат 2016 – 2020г.
 7. Освобождаване на Председателя и членовете на Контролния съвет за изминалия мандат 2016 – 2020г.; Проект за решение: ОС на КАБ освобождава от поста и от отговорност Председателя и членовете на Контролния съвет (изброяват се с трите им имена) за изминалия мандат 2016 – 2020 г.
 8. Избор на нов Председател и нови членове на Управителния съвет с нов мандат от четири години 2020 – 2024 г.; Проект за решение: ОС на КАБ избира нов Председател (трите имена) и нови членове на Управителен съвет (трите им имена) с нов мандат от четири години 2020 – 2024 г.;
 9. Избор на нов Председател и нови членове на Контролния съвет с нов мандат от четири години 2020 – 2024 г.; Проект за решение: ОС на КАБ избира нов Председател (трите имена) и нови членове на Контролен съвет (трите им имена) с нов мандат от четири години 2020 – 2024 г.;
 10. Приемане на Бюджет на КАБ за 2021 година; Проект за решение: ОС на КАБ приема Бюджет на КАБ за 2021 г.;
 11. Приемане на изменения и допълнения на Устава на КАБ; Проект за решение: ОС на КАБ приема изменения и допълнения на Устава на КАБ;
 12. Приемане на решения на Общото събрание на КАБ, въз основа на внесени предложения от членове на КАБ и от делегати на XX ОС на КАБ; Проект на решение: ОС на КАБ приема решения на Общото събрание на КАБ по предложения на членове на КАБ и делегати на XX ОС на КАБ.

При липса на кворум към началния час – 10.00 часа на 16 октомври 2020 г., Общото събрание ще започне в 11.00 часа на 16 октомври 2020 г. и може да се проведе редовно независимо от броя на присъстващите делегати на основание чл. 19, ал. 1 от Закона за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране.

Материалите за Общото събрание, ще бъдат публикувани на следния линк: https://kab.bg/os-2020/

График за провеждане на Общите отчетно – изборни събрания на Регионалните колегии, можете да видите на линк: https://kab.bg/os-2020/grafik_os/