Платформа на арх.Владимир Милков кандидат за Председател на УС на КАБ

Платформа на арх.Владимир Милков кандидат за Председател на УС на КАБ

„ЗА ЕДИННА, НЕЗАВИСИМА И ОТГОВОРНА КАМАРА НА АРХИТЕКТИТЕ В БЪЛГАРИЯ“

ПЛАТФОРМА

на арх. Владимир Михайлов Милков, кандидат за Член и Председател на Управителния съвет на Камарата на архитектите в България

ЗАЩО СЕ КАНДИДАТИРАМ?

 • Съвкупността от 40 годишен проектантски стаж и систематизираният ми опит от участия в Управителни съвети през първите два мандата и през последния, ми дават увереност, че мога да ръководя Управителния съвет и Камарата на архитектите в България.
 • Не членувам в Партия, нямам амбиции за политическа или административна кариера.
 • Упражнявам професията си в Бургас и съм НЕЗАВИСИМ от централни органи на управление, Столична община и други ведомства.
 • Ще осигуря ДОСТАТЪЧНО физическо присъствие в София, а съвременните видео-комуникационни технологии предлагат неограничени възможности за координация дейността на Управителния съвет и Оперативното ръководство.
 • Владея английски език писмено и говоримо, ползвам руски.

КАКВО ИСКАМ ДА ПОСТИГНА?

Съвместно с Управителния съвет и цялата архитектурна колегия ще работя  за опазване на браншовата организация от опитите за нейното обезличаване, за ЕДИННА, НЕЗАВИСИМА И ОТГОВОРНА КАМАРА НА АРХИТЕКТИТЕ В БЪЛГАРИЯ, за равен достъп до професията за всички и подобряване условията за нейното упражняване, за издигане  ролята на архитекта в обществото като водещ партньор в процеса на изграждане на устойчива и качествена жизнена среда за всеки, за защита интересите  и повишаване финансовото благосъстояние на българския архитект.

ОПОРНИ ТОЧКИ НА ПЛАТФОРМАТА.

 • Анализ на политическата обстановка и социално-икономическата среда в България и произтичащите от това задачи пред Камарата.
 • Качество на архитектурния проект.
 • Усъвършенстването на националното законодателство – условие за достъп до пазара на архитектурни услуги, защита на професията и качество на архитектурния продукт / в полза на обществото /.
 • Работа с Комисиите на Народното събрание, Национално сдружение на общините в Република България.
 • Единодействие със Съюза на архитектите в България и всички сродни браншови организации и Архитектурния съвет на Европа.
 • Преструктуриране разходите на Камарата при фиксирани годишни приходи за нарастване дела на средствата за основна дейност и произтичащи от това промени в Устава.
 • Приемственост, надграждане, контрол в работата на Управителния Съвет. Ефективна и делова работа на Общото събрание.
 • Работа с медиите.

Анализ на политическата обстановка и социално-икономическата среда в България и произтичащите от това задачи пред Камарата.

На фона на продължаващите  протести, Резолюцията на ЕП за България, Министерският Съвет прие Стандарти и предлага подчиняване на Камарите на Министър или пререгистрирането им като сдружения в обществена полза, регламентирани с предстоящи промени  в ЗКАИИП. За Камарата на архитектите се предвижда само права по даване на правоспособност, като вероятно ще се ликвидират основните и регулаторните функции. Камарата на строителите в България се закрива. Стандартите се уповават на анонимна  анкета „на случаен принцип“ със 70 проектанти, без да е посочен техния социално-икономически и професионален статус, стаж, начин на упражняване на професията, придобита правоспособност, възрастов профил. Анкетата не може да бъде представителна извадка с произтичащи от нея управлеченски  решения.

Агенцията за обществени поръчки иска премахване на външните експерти / гаранти за прозрачни обществени поръчки / като ненужни. ДНСК брои изпуснати подписи или  търси пропуски във вече одобрени от компетентни органи проекти, вместо заедно с възложителите да тръгнат по строителните обекти и да констатират и наказват беззаконията. За да отчитат дейност без да напускат уютните си кабинети, те предлагат увеличени глоби и застраховки за проектантите. Въвеждането на индивидуални и солидарни застраховки за публични инвестиционни проекти, плащани ежегодно от издаването на строителното разрешение до приключване на строителството под предлог, че това ще допринесе за качеството на крайния продукт е опит за заличаване следите от корупционни възлагания, оневиняване за лошото качество в резултат на занижен контрол и прехвърляне на вината върху проектанта. Проектантът е подложен и на административен рекет от страна на някои главни и районни архитекти. Последните обсебват проектирането под чуждо име. Това по същество е злоупотреба със служебно положение, търговия с влияние и е подсъдимо. За съжаление това става със съзнателното съдействие на услужливи колеги.

От проведената сред членовете на КАБ Анкета става ясно, че за 18.46% от анкетираните доходите  от проектиране са недостатъчни. Резултатите показват, че в огромното си мнозинство архитектите не могат “да живеят от спестяванията си“. Самонаетите и тези на  трудов договор са около 50%, почти толкова, колкото и малките бюра. Едва 3-4%  от бюрата разполагат с финансов ресурс за завишени застраховки. В същото време ЕК  иска  насърчаване  на малките и средни предприятия,  разделяне поръчките на лотове, облекчаване на изискванията и условията за участие в ОП във връзка с икономическата криза. В България промените целят осигуряване на комфортна  среда за безконтролно възлагане на проектиране и строителство, което води до  силно деформиран архитектурен пазар, изхвърлящ самонаетите и малките бюра, представляващи около 96% от участниците в него и установяващ и узаконяващ монопола на  големите играчи.

Като Председател на УС ще работя за: Координирана с другите браншови организации и мотивирана  съпротива срещу  исканите промени; Разумна и методична работа за намиране на баланс в разнопосочните външни и вътрешни интереси, продължаване работата по Пакета от икономически мерки за подпомагане българския архитект в условията на икономическа криза, както и за решителна борба със злоупотребата със служебно положение и търговия с влияние от страна на наши членове.

Качество на архитектурния проект.

Работата за подобряване на строителната култура / Baukultur / и създаване на качествена и устойчива жизнена среда е европейски приоритет и задача на ЕК за настоящия и следващи програмни периоди. Защитата на публичния интерес чрез повишаване на качеството в архитектурното проектиране е приоритет на Камарата.

Като Председател на УС ще работя за: Завършване на Програмата за обучение на кандидатите за ОП и прилагане на Изискванията за Структуриран проектанстки стаж за кандидатите за ППП от 2022г.; изискванията за обем и съдържание на проекта и графичните илюстрации към тях да станат задължителни; подобряване текущото обучение, обвързано с  набиране на  минимум точки от участие в обучителни прояви; използване на експертния капацитет на главните архитекти за разясняване  на нормативната уредба; участие  в одобряващите органи с фокус  върху качеството; популяризиране на наши и международни  добри практики; възлагане на всички фази на проектиране; проектантът да бъде пълноправен участник в инвестиционния процес; насърчаване и развитие на архитектурната критика; налагане на конкурсното начало като най-подходящ инструмент за качество; изработване на заданията за проектиране от експерти и в пълно съответствие с  градоустройствени предвиждания; присъждане на Ежегодни Български архитектурни награди, определени с участието на изтъкнати световнопризнати архитекти и Награда за архитектурна критика; подобряване на архитектурното образование и редуциране броя на студентите по архитектура – недостатъчната подготовка и завишения им брой води до напрежение на архитектурния пазар, ограничени възможности за реализация, некоректни практики; налагане на практиката всеки проектант да бъде отговорен пред клиента и обществото с личния си подпис и печат.

Качеството и професионалният морал и етика са свързани с повишане авторитета и общественото признание на професията. Една много малка част от колегията изпитва дефицит на такива качества, което  е достатъчно всички да  бъдат поставени  под един знаменател. Камарата трябва да санкционира  това, но и същевременно да защитава нарушените права на своите членове чрез създаване на Работна група за защита правата на архитекта.

Усъвършенстването на националното законодателство – условие за достъп до пазара на архитектурни услуги, защита на  професията и качество на архитектурния продукт/.

КАБ няма законодателна инициатива, но като браншова организация може  активно, компетентно и отговорно да участва в обсъжданията на законопроекти, предложения за изменение на закони и наредби, да изработва и предлага концепции. КАБ  може и чрез свои представители в Работните групи на АСЕ да участва в изработването на предложения за промени в Европейските Директиви. Като участник в Работна група Обществени поръчки и Архитектурни конкурси към АСЕ, заедно с  представителя на САБ в нея направихме обобщени препоръки за промени в националното законодателство и Европейската Директива, базирани на Анкета за състоянието на обществените поръчки и архитектурни конкурси в страните-членки. Тези предложения са залегнали и в Становището на Работната група на УС на КАБ, относно предложения ЗИД за ЗОП и са основополагаща теза в изработеното и прието задание от УС на КАБ за изработване на нов ЗИД  за ЗОП, финансиран от Камарата.

 

Като Председател на УС ще работя за: Доразвиване на концепцията за нов ЗУТ; Активно участие и оказване на експертно съдействие от страна на Камарата на Работната група, ангажирана с изработването на закона.

 

Като Председател на УС ще работя за: Изработване на ЗИД за ЗОП по вече прието от УС задание: Въвеждане на специален раздел/глава „Архитектурни услуги“ в националното законодателство; Възлагане на проектантски услуги само на регистрирани в Камарата бюра, 50% собственост на архитекти с пълна ППП; Проектантски услуги, предоставяни от архитекти, да бъдат възлагани изключително въз основа на „Икономически най-изгодната оферта“,  като е гарантирана достатъчна / преобладаваща тежест на качествените критерии, а не най-ниска цена и най-къс срок; Премахване на възможността за добавяне от Възложителя на допълнителни  критерии за подбор по свое усмотрение; Разделяне на договорите за проектиране от договорите за строителство; Ограничаване на използването на рамкови споразумения за архитектурни услуги и групирането на по-малки проекти; Признаване на открития анонимен архитектурен конкурс като стандартна  процедура за възлагане на обществена поръчка; Задължително изискване поне половината от участниците в журито/органа за подбор да имат същата или еквивалентна квалификация на тази, изисквана от участниците в конкурса или обществената поръчка; Ограничаване на изискванията за офериране само до концепции. Всички изисквания в повече от това, като допълнителни изследвания, схеми, подробни чертежи и др. следва да бъдат заплащани; Определяне на индикативната цена съгласно „Методиката за себестойността “; Правилата на Камарата за архитектурни конкурси да станат част от Правилника за прилагане на ЗОП; В случай, че има нужда от доказване на професионален опит, това да се отнася до лицата, участващи в проектантския екип, а не до юридическото лице, кандидатстващо за поръчката; Референциите за услугите да се изискват за период от минимум 5 – 10 години в зависимост от вида на проекта; Сроковете за проектантски услуги трябва да съответстват на най-кратките срокове за проектиране на конкретния проект, изчислени по методите на Камарата; В случай че се изисква,  минималният годишен оборот не трябва да надвишава прогнозната стойност на договора; Забрана за преотстъпване на авторски права или възнаграждение за преотстъпването им, ако е неизбежно; Обжалването на решението за откриване на процедурата и / или решението за одобрение на промени в условията на обявена процедура, подадено от професионалните асоциации и организации да бъде освободено от такси; Реципрочност на санкциите в договорите за ОП.

Работа с Комисиите на Народното събрание, Национално сдружение на общините в Република България.

Участието на наши представители в работата на Комисиите на Народното Събрание е възможност отговорно да обосновем  становището на Камарата по различни законодателни инициативи. Присъствието на поне един архитект депутат ще ни предостави възможност да преодолеем липсата на законодателна инициатива. Проблемите в работата на общините, предложения за подобряване на работата им, както и нерегламентираните и противозаконни практики на техни служители могат да бъдат отнасяни до Националното сдружение на общините в Република България.

Като Председател на УС ще работя за: Продължаване работата в Комисиите на Народното събрание, като наша единствена трибуна; Ще проведа срещи с ръководствата на партии за включване на избираеми места в листите от гражданската квота на архитекти; Активизиране и задълбочаване работата с Националното сдружение на общините в Република България.

Единодействие със Съюза на архитектите в България и всички сродни браншови организации и Архитектурния съвет на Европа.

Сътрудничеството със сродните браншови организации е задължително за запазване на независимостта и статута на организациите, за издигане на обществения интерес и постигане на общите цели.

Като Председател на УС ще работя за:  определяне сферите на влияние на КАБ и САБ и ролите на водеща или подкрепяща организация, скрепени с Меморандум за сътрудничество; задълбочаване на сътрудничеството ни с АСЕ, която може да бъде проводник и защитник на общите интереси на европейските архитекти пред Европейските институции; Продължаване и  разширяване участието  ни в Работните групи на АСЕ; Единодействие с Камара на инженерите в инвестиционното проектиране, Камара на геодезистите, Камара на строителите в България, Съюз на ландшафтните архитекти и други сродни организации.

Преструктуриране разходите на Камарата при фиксирани годишни приходи за нарастване дела на средствата за основна дейност  и произтичащи от това промени в Устава.

Разпределението на приходите в Камарата между Централа и Колегии е на база на прието процентно съотношение и в съответствие с числеността им.  Централата редовно изпитва недостиг, а в някои колегии остават „спящи пари“. Това е заложено в порочния начин на формиране на  бюджетите на  колегиите и още по – порочното разбиране, че средствата задължително им се полагат. И докато едни колегии не могат да изразходват средствата си, други задлъжняват към централата. Анализът на структурата на разходите за последните четири години при фиксирани общо приходи от 3 800 000 лв показва неефективното им разпределение. Разходите за изпълнение на основните задачи и цели са 15% от приходите.  Разходите за Управителен съвет са около 3,0%. Средствата изразходвани за провеждане на 6 Общи събрания / без настоящото / представляват 18% от постъпленията. Останалите   разходи за функциониране на Камарата са  64 %, като в тях е включен един значителен процент „спящи пари“, грижливо бранени от някои  колегии. Наложително е оптимизиране разходите за Общи събрания и администриране в малките колегии, спиране на плащания по дейности непряко свързани с Камарата, търсене на спонсори и рекламамодатели, споделяне на някои разходи с други организации. Приходите да се пренасочат към същинската работата по ресори и заедно със „спящите пари“  делът на необходимите за това средства да нарасне  до  25%

Воден от убеждението, че Регионалните колегии, независимо от численост и географско местоположение са равнопоставени и като част от една единна структура, наречена Камара, носят солидарна отговорност за изпълнение на политиките на браншовата организация по места и в национален мащаб и солидарни права за формирането им чрез предложения, обсъждания и становища,

като Председател на УС ще работя за:  централизиран бюджет  и справедливи делегирани бюджети на колегиите, предназначени само за  основната дейност на база План програми, съобразени с нуждите им и съотнесени към всички разходи, без завишаване на годишните вноски; уставни промени, фиксиращи броя на делегатите за всяко Общо събрание на двеста, без тези по право. Разпределението им по колегии да е пропорционално на броя на членовете  към 31 декември на предходната година; изравняване мандата на  КДП с този на УС и КС; създаване на възможност за провеждане на онлайн заседания на УС, КС, КДП; формиране  от всички непланирани приходи през годината на Резервен фонд „Регионални колегии“.

Приемственост, надграждане  и контрол в работата на Управителния Съвет. Ефективност на Общото събрание.

Новия УС ще стъпи на постигнатото от предходния и ще работи за надграждане при строг контрол на изпълнение на поставените задачи. Между две заседания на УС Камарата ще продължи да се ръководи от Оперативно ръководство в състав: пряко избраните Членове на УС и Председателите на  УС на София град и София област. Назначаването на Главен секретар на Камарата, който да поеме администрирането е задължително. Председателят и Заместниците ще се концентрират върху преките си задължения за работа по основните цели и задачи.

За повишаване ефективността на ОС предлагам  Председателят на УС да представя ежегодно кратък Доклад за състоянието на Камарата, изпълнението на основните задачи и предстоящите такива. Отчетите по отделните ресори, отчета за изпълнение на бюджета и проектобюджета се дискутират и приемат без да се четат. Това предполага задължително и навременно публикуване на материалите на сайта, най-малко един месец по – рано и задълбочено обсъждане в колегиите.

Работа с медиите

Платформата поставя акцент  върху работата с медиите. Чрез тях следва да се поставят пред обществото и дискутират наболели проблеми, но успоредно с това да се популяризират и постиженията в архитектурната професия – добрите реализации, наградените конкурсни разработки с техните автори, архитектурни изложби и събития. Чрез медиите да работим за обществен престиж на професията. Взаимоотношенията с представителите на средствата за масова информация трябва да са основани на взаимно уважение и нетърпимост към изкривяване на фактите в търсене на евтини сензации. Апелирам членовете на ръководството на Камарата да не забравят, че са публични личности и  всяка тяхна медийна изява трябва да бъде премерена и подкрепена с неопровержими факти.

Убеден съм, че със задружните усилия на ръководството и цялата архитектурна колегия на една ЕДИННА, НЕЗАВИСИМА И ОТГОВОРНА КАМАРА ще издигнем ролята на професията в обществото, ще бъдем водещи партньори в процеса на изграждане на устойчива и качествена жизнена среда и ще спомогнем за повишаване финансовото благосъстояние на българските архитекти.

арх. Владимир Милков