Отворено писмо до Кмета на Община Пловдив относно възлагане на обществени поръчки за знакови сгради в гр.Пловдив

Отворено писмо до Кмета на Община Пловдив относно възлагане на обществени поръчки за знакови сгради в гр.Пловдив

СЪЮЗ НА АРХИТЕКТИТЕ В БЪЛГАРИЯ                   КАМАРА НА АРХИТЕКТИТЕ В БЪЛГАРИЯ        

Изх.№    ПД – 01/25.01.2018                                               Изх.№  ПД – 03 /25.01.2018                                                            

 

С настоящото отворено писмо, ръководствата на  Камарата на архитектите в България, регионална колегия Пловдив  и Съюза на архитектите в България, дружество Пловдив отправяме настоятелна покана за среща с Кмета на град Пловдив

Архитектурната гилдия на Пловдив е силно разтревожена и озадачена от начина на възлагане и кратките сроковете, по които предстои да се извършат проектни, ремонтни, строителни и реставрационни дейности на почти всички големи и важни обществени обекти в града. Става норма в работата на Община Пловдив, големи обществени обекти в града ни, да се възлагат чрез така наречената технология „инженеринг“ и без архитектурни конкурси.

Примери:

Площад Централен – възлагане чрез “инженеринг”. Беше проведен архитектурен конкурс,  избран беше печеливш проект и се откупиха авторските права от португалските проектанти на значително висока цена, но това остана без последващ резултат. Възлага се реконструкцията му на “инженеринг”  по ново планово задание, без критерии за архитектурна и функционална визия .

Голяма базилика – обект, за който общината твърди, че е от световно значение – отново  е изготвен   проект без конкурс, директно възложен от “Америка за България” на проектант, който към днешна дата е назначен директор на НИНКН, което е пряк конфликт на интереси, защото сам ще съгласува собствения си проект.

Кино Космос – „Кино Космос-място за култура“- проведена беше гражданска инициатива, организирани от КАБ Пловдив и САБ Пловдив архитектурни конкурси и акции за почистване, безвъзмезден труд, положен  от много пловдивчани и много архитекти, останали без последващ резултат. Възлага се “инженеринг”- без обществено одобрена концепция за функцията на сградата и без бизнес план за устойчиво развитие и по скромно задание, относимо по-скоро  към инженеринговата дейност, а не към проектната й част.

Сграда на Дружеството на пловдивските художници –  “инженеринг” – събаряне на съществуващата ценна сграда и строителство на нова без конкурс за архитектурна идея, без изисквания в обществената поръчка за архитектурен облик, без обществено обсъждане на обемно пространствено решение и съответстващо на високите изисквания към такъв род сгради планово задание за проектиране.

Нов мост над р. Марица – по всички медии присъстват визуализации от проведения архитектурен конкурс от КАБ Пловдив и САБ Пловдив през 2015г., а в същото време от Община Пловдив е възложено директно на софийски колектив от пътни инженери работен проект на моста, който от архитектурна и естетическа гледна точка търпи значителни критики.

Почти всички гореописани обекти бяха обявени като част от необходимата инфраструктура на Пловдив, ЕСК (Eвропейска столица на културата) през 2019г. Това означава, че за оставащата по-малко от една година, те трябва да се въведат в експлоатация. Това време е недостатъчно дори за изготвянето на качествени проекти, а е немислимо да се говори за качествено строителство. Настоящата ситуацията крие огромни рискове за нашето национално културно наследство и за бъдещето на качественото  градско планиране.

Ситуацията е сложна и проблематиката – разнолика. Всеки от обектите има свои специфики и се нуждае от експертно отношение.

За повече яснота, трябва да изясним същината на така наречената технология “инженеринг”.Тя е ярък  пример за това как един некомпетентен в конкретната материя субект може да се яви водеща фигура в сложни и отговорни проекти.

Всеки град представлява сложна структура от сгради, улици, паркове, подземни и надземни съоръжения. В центъра на Пловдив голяма част от тях се явяват културни ценности. Именно с тях се гордеем. Всички тези елементи на града са изграждани и продължават да се изграждат и развиват с една главна цел – създаване на качествена жизнена среда за населението.

Важната задача и задължението да защитава обществения интерес е възложена на Общинското ръководство, начело с Кмета.

Когато обстоятелствата наложат създаване на нова обществена сграда, реконструиране на съществуваща, реставриране на ценна такава или изграждането на важно съоръжение като градски мост например, общинското ръководство е длъжно да проведе съответната обществена поръчка, така че общественият интерес да бъде удовлетворен максимално. Удовлетворен максимално означава да бъде създадена сграда на високо архитектурно ниво, без неприемливи компромиси в проектното решение. Такъв резултат може да има ако най-добрият, правилният проект бъде намерен чрез архитектурен конкурс. Едва след това може да се пристъпи към следващата отговорна задача – избор на изпълнител на строителните работи. Архитектурната гилдия на Пловдив с голямо съжаление и тревога констатира, че  при възлагане на важни за града обществени поръчки, се пренебрегва описания по-горе правилен подход.

Вече е норма работата по обществени обекти в Пловдив да се възлага чрез така наречената технология „инженеринг“, т. е. избира се “строителят”, а той се ангажира да създаде и проекта, по който ще се строи. За нуждите на строителството на обществени сгради и съоръжения този начин е изключително порочен. При него ръководител на екипа се явява некомпетентен в урбанизма, проектирането и реставрацията човек. По този начин обществеността е лишена от възможността да получи сграда по избран добър проект. Тя ще получи онова, което “проектира” строителят по своя преценка, колкото и неудачно да е то.

Основният критерий при “инженеринга” е най-ниската цена. Този критерий и подход са напълно неприемливи при работа с обществени сгради и още повече архитектурно наследство, защото това гарантирано води до ниско качество, а по отношение на архитектурата и до неприемливи компромиси и грешки. Гражданите на Пловдив не се нуждаят от това.

Не напразно Законът за обществените поръчки предвижда провеждане на архитектурни конкурси за важни обекти. Това изискване се нарушава чрез “инженеринга”. Международната норма ФИДИК забранява инженеринг при изразходване на средства по европейски програми и с това се цели гарантиране на добър резултат.

Загрижена за качеството на обществените сгради,  архитектурната гилдия на Пловдив се обръща към ръководството на Община Пловдив с апел да преосмисли и преустанови налагащата се технология “инженеринг” за възлагане на обществени поръчки от инвестиционната програма.

За да се запазят архитектурните ценности на Пловдив трябва де се преустанови строителството без качествени проекти, защото най-важното е да се запази наследството автентично за поколения напред. В този смисъл е по-добре то да стои непокътнато, защитено, скрито и така да изчака за цялостен компетентен подход.

Ръководствата на КАБ РК Пловдив и САБ дружество Пловдив за пореден път заявяват готовността си да предоставят необходимата професионална експертиза за ползотворна и успешна работа при реализиране на инвестиционната политика и мероприятията на града като Културна столица през 2019г. и очакват предложение от Кмета, съобразено с неговата програма за среща по изложената тема.

 

 

УС на САБ дружество Пловдив

арх. Илко Николов

арх. Хубена Салджиева

арх. Величко Куртев

арх. Васил Шилев

 

УС на КАБ, РК Пловдив

арх. Петко Костадинов

арх. Мария Стоянова

арх. Чавдар Тенев

арх. Марта Теодосиева

арх. Елена Апостолова

арх. Христо Гинев

арх. Виолета Раева