ОНЛАЙН СЕМИНАР: Промените в Наредба № 7 за устройство на териториите – в сила от 23 ноември 2022

ОНЛАЙН СЕМИНАР: Промените в Наредба № 7 за устройство на териториите – в сила от 23 ноември 2022

Уважаеми членове на КАБ,

Обучителен център “Темида” организира ОНЛАЙН семинар на тема:

Промените в „Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 7 от 22 декември 2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони” са обнародвани в „Държавен вестник” бр. 84 от 21.10.2022 г. и влизат в сила от 23.11.2022 година.

В рамките на семинара ще бъде направен обстоен преглед на предназначението на териториите и поземлените имоти, устройствените зони и правилата и нормативите за устройство в отделните видове територии.

Акцент ще бъде поставен и върху правилата и нормативите за застрояване в поземлените имоти, линиите на застрояване, разполагането на сградите на основното застрояване в урегулираните поземлени имоти и издатините на сградите.

Подробно разгледани ще бъдат и правилата и нормативите за проектиране на жилищни сгради и жилища.

Действията на промените по отношение на висящите производства по одобряване на устройствени планове и техните изменения, както и по отношение на производствата по съгласуване и одобряване на инвестиционни проекти също ще бъдат предмет на обучението.

Детайлно разгледани ще бъдат и ПЗР към Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 7 от 22 декември 2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони (ДВ, бр. 84 от 2022 г., в сила от 23.11.2022 г.)

ЛЕКТОР НА СЕМИНАРА ЩЕ БЪДЕ: 

АДВОКАТ ВАЛЕНТИНА БАКАЛОВА

Адвокат Бакалова завършва Юридическия факултет на Софийския университет през януари 1987 г. Адвокат в Софийската адвокатска колегия от м. ноември 1999 г., управляващ съдружник в адвокатско дружество „Бакалова и Дамянов” от 2012 г. до момента.

Специализира в областта на административното и вещното право. Има специални интереси в областта на административноправния статут на недвижимите имоти в контекста на устройствените и административнотехническите изисквания на Закона за устройство на територията и на специалните закони, въздействието на административноправните режими върху упражняването на вещните права върху недвижимите имоти, законовите ограничения на собствеността в защита на обществените интереси и ограниченията на собствеността за благоустройствени цели.

Преподава дисциплините „Урбанизъм и законодателство” и „Администрация и урбанизъм” в Университета по архитектура, строителство и геодезия Архитектурен факултет – от 2007 г. и досега.

Автор на книгата „Новите положения в устройството на територията, благоустройството и кадастъра” (изд. “Труд и право”, София 2019 г.)

Учредител и член на управителния съвет на Българското общество по строително право.

ТАКСИ ЗА УЧАСТИЕ

140 лв. за един участник и 125 лв. за участник при двама или повече участници;
(посочените цени са без ДДС)

КОД ЗА ОТСТЪПКА КАБ – 10%

За да се възползвате от КОДА ЗА ОТСТЪПКА като членове на КАБ, моля в регистрационната бланка на сайта да изпишете КАБ срещу името си

Пример: ИВАН ИВАНОВ – КАБ
Плащането се извършва по проформа фактура, която ще получите на посочения от Вас електронен адрес във формата за регистрация.

Практически материали: презентация по темите на обучението, допълнителни материали в електронна форма, практически задачи

ПРОГРАМА

РЕГИСТРАЦИЯ