Неприемливи условия на открита процедура за сключване на рамково споразумение, обявена от община Русе

Неприемливи условия на открита процедура за сключване на рамково споразумение, обявена от община Русе

ДО ВСИЧКИ ЧЛЕНОВЕ НА КАБ

 

ОТ РЪКОВОДСТВОТО НА КАБ

 

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

 

След преглед на документацията на открита процедура с предмет: „Сключване на рамково споразумение за извършване на инвестиционно и устройствено проектиране за нуждите на Община Русе, по 4 обособени позиции“, в което не са определени всички условия за възлагане, обявена от община Русе, с уникален номер в РОП 00115-2021-0034, за срок от 3 години, със следните обособени позиции:

Обособена позиция №1 „Инвестиционно проектиране на сгради и съоръжения за нуждите на Община Русе

Обособена позиция №2 „Инвестиционно проектиране на мрежи и съоръжения на  техническата инфраструктура за нуждите на Община Русе“

Обособена позиция №3 „Инвестиционно проектиране на озеленените и залесени площи и елементите на градското обзавеждане за нуждите на Община Русе“;

Обособена позиция № 4 „Устройствено проучване и проектиране за нуждите на Община Русе“: изработване на подробни устройствени планове, съгласно чл. 110 от ЗУТ и други проичвателни дейности,

установихме, че условията на обществената поръчка са неприемливи и нарушават професионалните права на нашите членове.

На основание чл. 5 от Професионалния кодекс на КАБ„Архитектът е длъжен да не участва в процедура за обществена поръчка, чиито условия са обявени от КАБ за неприемливи съгласно процедурата, определена от Управителния съвет на КАБ, както и да не се ангажира със задача, за възлагането на която е задължително провеждането на архитектурен конкурс, ако тя не е била обявена по съответния ред и в необходимите срокове, изисквани по закон, или ако предвиденото възнаграждение не отговаря на приетата от КАБ методика за определянето му.“КАБ обявява условията на конкурса за неприемливи.

 

Линк към поръчката:

https://app.eop.bg/today/140172

УСТАНОВЕНИ НЕРЕДНОСТИ:

  1. Избраният начин за възлагане е изцяло порочен, тъй като:
  • не отчита сложността и спецификата на всеки отделен бъдещ обект, предмет на проектиране;
  • не отчита коефициент на сложност при реконструкция и преустройство на съществуващи сгради;
  • не се отчита степента на  сложност  при  реконструкция на недвижими културни ценности или на проектиране на сгради в обсега им.

Видно от документацията на обществената поръчка, Възложителят няма никаква яснота какво точно ще възлага на етапа на откриване на настоящата открита процедура и на каква територия, т.е. няма предмет на поръчката:

На практика видът, броят и необходимостта от извършване и изработване на предпроектни проучвания и задания, идейни проекти, технологични проекти, технически проекти, работни проекти, визуализации, комплексни проекти за инвестиционна инициатива, технически експертизи и други, свързани с предмета на обществената поръчка, на сгради и съоръжения, мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура, озеленени и залесени площи и елементи на градското обзавеждане, както и изработването на подробни устройствени планове, не биха могли да се определят предварително.

  1. Възложителят допуска до участие и неправоспособни лица – не е поставил изискуемите критерии за подбор само на участници, които притежават проектантска правоспособност;
  1. Поръчката предотвратява, ограничава и нарушава конкуренцията – всички проектантски услуги на територията на община Русе и на територията на съседни общини се органичава и концентрира в до 10 участника, а съгласно условията и в 1 участник, публичните средства се насочват само към тези лица за период от 3 години,

и други неприемливи условия.

Прилагаме, по-долу, пълния текст на писмото на КАБ до Възложителя за запознаване.

КАМАРАТА НА АРХИТЕКТИТЕ В БЪЛГАРИЯ ПОИСКА ИЗМЕНЕНИЕ НА УСЛОВИЯТА НА ПРОЦЕДУРАТА ИЛИ ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПОРЪЧКАТА ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, В ЗАЩИТА НА ПРАВАТА НА ПРОЕКТАНТИТЕ.

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ, ДО ТОЗИ МОМЕНТ, НЕ СЕ Е СЪОБРАЗИЛ С ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ НИ ИСКАНИЯ.

В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЧЛ. 5 ОТ ПРОФЕСИОНАЛНИЯ КОДЕКС НА КАБ, ПРИЗОВАВАМЕ ВСИЧКИ ЛИЦА, ВПИСАНИ В РЕГИСТРИТЕ НА КАБ ПО ЧЛ. 6 ОТ ЗКАИИП, ДА НЕ УЧАСТВАТ В ТАЗИ ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА.

СЧИТАМЕ, ЧЕ САМО ПОДОБНИ КАТЕГОРИЧНИ ДЕЙСТВИЯ МОГАТ ДА ДОВЕДАТ ДО ПРОМЯНА В УСТАНОВЕНИТЕ ПОРОЧНИ ПРАКТИКИ И ДА ОСИГУРЯТ ДОСТОЙНОТО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ПРОЕКТАНТСКИ УСУГИ ОТ ВСЕКИ БЪЛГАРСКИ АРХИТЕКТ, ЛАНДШАФТЕН АРХИТЕКТ И УРБАНИСТ.

 

С УВАЖЕНИЕ,

АРХ. ВЛАДИМИР МИЛКОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА КАБ

ИСКАНЕ ЗА ПРОМЯНА НА УСЛОВИЯТА НА ОП РУСЕ РАМКОВО СПОРАЗУМЕНИЕ (2)