Камарата на архитектите в България сключи меморандум за сътрудничество с Националното сдружение на общините в Република България

Камарата на архитектите в България сключи меморандум за сътрудничество с Националното сдружение на общините в Република България


Целта е стимулиране на конкурсното начало, промяна в законодателството и създаване на качествени проекти през новия програмен период на ЕС

Камарата на архитектите в България (КАБ) сключи меморандум за сътрудничество с Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ). Споразумението бе подписано официално от председателя на УС на КАБ арх. Владимир Милков и председателят на УС на НСОРБ и кмет на Велико Търново Даниел Панов на 15 юли по време на IX-та Национална среща на главните архитекти и експертите по устройствено планиране от общините.

На събитието присъстваха министърът на регионалното развитие и благоустройството доц. д-р арх. Виолета Комитова, съветниците й арх. Георги Коларов и арх. Иван Шишков, главният архитект на СО Здравко Здравков, директорът на ДНСК арх. Влади Калинов, зам.-председателите на КАБ проф. арх. Борислав Борисов, арх. Мартин Христов и арх. Константин Пеев, юрисконсултът на КАБ Емилия Ушакова, представители на професионалните организации в сектора, както и над 100 главни архитекти на общини в страната.

Сред сферите на сътрудничество, които очертаха двете организации, са обединяване на усилията за стимулиране на конкурсното начало при планирането и проектирането на обществени пространства и сгради. Страните ще работят съвместно за налагане на изисквания за качествено изпълнение на бъдещите инвестиционни проекти през новия програмен период на ЕС 2021 – 2027 година. Целта е това да става в съответствие със съвременните принципи за отговорно отношение към околната среда, като се използва потенциалът на местни производители и доставчици.

КАБ и НСОРБ си поставят задачата да популяризират движението “Нов европейски Баухаус”, което цели да подпомогне възстановяването на Европа след ковид кризата чрез утвърждаване на устойчивост и красота в градската среда. Двете организации ще си сътрудничат и при изготвянето на предложения за промени в нормативната база в областта на регионалното развитие, устройственото планиране, инвестиционното проектиране и строителството. Целта е облекчаване на административната тежест, привличане на инвестиции и повишаване качеството на проектантските услуги в интерес на обществото.

Камарата на архитектите в България твърдо ще води устойчива и последователна политика в защита на обществения интерес, който съвпада с този на проектантите. Отчитаме новия програмен период на ЕС, в който ще се реализира сериозен финансов ресурс за развитието на страната. За да бъде създадена нова устойчива, жизнена и естетична среда е необходима коренна промяна в законодателството и по-конкретно в Закона за устройство на територията (ЗУТ) и Закона за обществените поръчки (ЗОП). В тази връзка през последните два месеца водим конструктивен диалог с МРРБ и професионалните организации, за да постигнем консенсусни и работещи текстове. В резултат на действията ни Конституционният съд образува дело за установяване на противоконституционност на част от новоприетите разпоредби в ЗУТ, които затрудняват инвестиционния процес. КАБ ще продължи да участва активно в процеса по промяна на законодателството”, заяви председателят на УС на КАБ арх. Владимир Милков.

Освен с НСОРБ, Камарата на архитектите в България има подписани меморандуми за сътрудничество с няколко парламентарно представени политически партии, в които са описани професионалните виждания на организацията за възможни законодателни реформи в бъдеще.

На срещата бяха дискутирани необходимите промени в Закона за устройство на територията с цел усъвършенстване на строително-инвестиционния процес и постигането на консенсус между всички участници в него. Предстои новите текстове да бъдат прецизирани от експертната работна група към МРРБ, в която участват професионалните организации в сектора.

МРРБ разработва проект за дигитализация на строителния сектор, съобщи на срещата Кристина Цалова, директор на Дирекция “Технически правила и норми” към ведомството. Предвижда се реформиране на сектора чрез широкото въвеждане на т. нар. строително-информационно моделиране (Building Information Modeling, BIM). Целта е да се осигури по-високо качество и по-бързи темпове на проектиране и изпълнение на обектите, както и да се намали екологичния отпечатък на строителството върху околната среда. Очаква се изискването за прилагане на BIM да бъде въведено най-напред при възлагането на обществените поръчки.