Камарата на архитектите в България иска прекратяване на обществена поръчка за Небет тепе – гр. Пловдив

Камарата на архитектите в България иска прекратяване на обществена поръчка за Небет тепе – гр. Пловдив

С писмо до Кмета на Община Пловдив Камарата на архитектите в България (КАБ) иска прекратяване на обществена поръчка за инженеринг на обекти недвижими културни ценности в Община Пловдив. Обявената от общината обществена поръчка е с предмет: „Инженеринг (проектиране, авторски надзор и СМР/КРР) за изпълнение на обекти по три обособени позиции, във връзка с реализацията на проект: “По крепостните стени на Филипопол“.

Обектите са античен комплекс „Източна порта“ и археологически комплекс „Небет тепе“ – гр. Пловдив. Те представляват неповторими недвижими културни ценности с национално значение, изискващи изключително внимание по отношение на предвиждането и прилагането на консервационно – реставрационни мероприятия и спрямо които, с оглед спецификата им, е абсолютно недопустимо да се подхожда с процедурата „инженеринг“. Редът за възлагане на дейностите по проектиране и строителство чрез „инженеринг“ на обекти, за които няма предварително одобрени инвестиционни проекти, особено що се касае за недвижими културни ценности, е недопустимо, тъй като крие много рискове за правилното им изпълнение. В настоящата процедура само за един от трите обекта има изработен идеен инвестиционен проект.

В писмото на Председателя на УС на КАБ арх. Николай Баровски до Кмета на Община Пловдив Здравко Димитров (с копие до Министъра на културата и АОП) се настоява цитираната обществена поръчка да бъде прекратена и възложена с отделни поръчки за дейностите по проектиране и строителство, при запазване на авторските права на проектантите върху инвестиционните проекти.

За обекти – недвижими културни ценности, единствено правилният подход е първо, като самостоятелена възлагателна процедура по ЗОП, да бъдат изработени инвестиционните проекти в работна фаза съобразно всички законови изисквания на Закона за културното наследство, становищата на Министерството на културата и т.н., след което да бъдат одобрени от компетентните органи и едва тогава да се пристъпва към възлагане на строителството като следваща самостоятелна процедура.    Извършването на консервационно-реставрационни работи без наличието на работна фаза на инвестиционния проект с изяснена технология нарушава принципите на европейските и световни конвенции за опазване на археологическото наследство и добрите професионални практики, и застрашава обектите, предмет на поръчката.

            В писмото на КАБ се изразява несъгласие и по отношение на методиката за оценка на офертите. Обществена поръчка се възлага от Община Пловдив въз основа на икономически най-изгодната оферта, без да са предвидени каквито и да било изисквания по отношение на качеството на проектирането и строителството, което е в разрез с обществения интерес за качествено изпълнение на тези значими пространства.

Българският национален комитет към Международния съвет за паметниците на културата и забележителните места (ICOMOS) подкрепя исканията на Камарата на архитектите в България и със съвместно с КАБ писмо до Министъра на културата Боил Банов се настоява министерството да вземе отношение и обществената поръчка да бъде прекратена.

В случай че искането не срещне необходимото разбиране, Камарата на архитектите в България ще обърне внимание върху казуса на международните институции по опазване на културното наследство и на европейските финансиращи институции.

 

Напомняме, че още преди шест години Общото събрание на КАБ, провело се на 16 и 17 май 2014 г. прие специална декларация в подкрепа на Пловдивската архитектурна колегия в инициативата за опазване на автентичността на архитектурния комплекс „Небет тепе“ и с категорично настояване за прилагането на  международно увърдените принципи при реставрацията и експонирането на обекта.

Ето част от декларацията: „При изграждането на археологическия комплекс «Небет тепе» смятаме за особено важно съхраняването на оригинала и запазване автентичността на паметника на културата като най-важна мисия в реставрацията; комплексът “Небет тепе“ е  пряко свързан с генезиса на град Пловдив и археологическите проучвания на този обект документират културни пластове, датирани от края на Бронзовата и Ранножелязната епоха до Средновековието и Възраждането, като са откривани артефакти дори от неолита.

Искрено вярваме, че общинската администрация ще създаде необходимите предпоставки,  комплексът „Небет тепе” не само да разкрие пълноценно своята  познавателна и естетическа стойност, но също така  да съхрани себе си като носител на вековни традиции, идентичност, памет и смисъл, които да бъдат предадени на бъдещите поколения в цялото богатство на тяхната автентичност.“

 

Приложения:

  1. Писмо изх. № 150/14.08.2020 г. до Община Пловдив

Писмо изх. № 152/14.08.2020 до Министъра на културата

152_MK_Plovdiv Искане за прекратяване на ОП Филипопол_инженеринг на културно наследство

Искане за прекратяване на ОП Филипопол_инженеринг на културно наследство