Удостоверение за застраховка

Удостоверение за

ЗАСТРАХОВКА

2101016109
Архитект
Георги Стоянов Велков
01884
Пълна

Камара на Архитектите в България удостоверява, че гореупоменатият проектант е включен в КОМБИНИРАНА ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПРОГРАМА ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА КАМАРАТА НА АРХИТЕКТИТЕ В БЪЛГАРИЯ:

ПРОФЕСИОНАЛНА ОТГОВОРНОСТ
3407200100L00189
ЗАД “БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРАНС ГРУП”, ЕИК: 000694286
гр. София 1000, пл. Позитано 5,
Телефон: +359 (02) 9856610
Камара на Архитектите в България, ЕИК: 131159126, гр София, ул. Кракра 11
Членове на Камара на Архитектите в България, съгласно приложен списък
Четвърта и Пета категория строежи
Покритието по настоящата полица е валидно за членовете на КАБ, описани по-горе, при условие, че те са правоспособни за съответната категория строителни обекти
01.12.2020г.
30.11.2021г.
Република България
За всеки член на КАБ с придобита правоспособност за всеки един Застрахован:
четвърта категория строежи, съгласно ЗУТ 25,000.00BGN на
събитие и 50,000.00BGN в агрегат за периода на застраховане
За всеки член на КАБ с придобита правоспособност за
пета категория строежи, съгласно ЗУТ 17,500.00BGN на
събитие и 35,000.00BGN в агрегат за периода на застраховане
10% от всяка една щета, но минимум 500.00 BGN