Удостоверение за застраховка

Удостоверение за

ЗАСТРАХОВКА

24010112626
Архитект
Борис Иванов Захариев
06445
Пълна

Камара на Архитектите в България удостоверява, че гореупоменатият проектант е включен в КОМБИНИРАНА ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПРОГРАМА ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА КАМАРАТА НА АРХИТЕКТИТЕ В БЪЛГАРИЯ:

ПРОФЕСИОНАЛНА ОТГОВОРНОСТ
3407240100L00008
ЗАД “БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРАНС ГРУП”, ЕИК: 000694286
гр. София 1000, пл. Позитано 5,
Телефон: +359 (02) 9856610
Камара на Архитектите в България, ЕИК: 131159126, гр София, ул. Кракра 11
Членове на Камара на Архитектите в България, съгласно приложен списък
Четвърта и Пета категория строежи
Покритието по настоящата полица е валидно за членовете на КАБ, описани по-горе, при условие, че те са правоспособни за съответната категория строителни обекти
01.01.2024г.
31.12.2024г.
Република България
За всеки член на КАБ с придобита правоспособност за всеки един Застрахован:
четвърта категория строежи, съгласно ЗУТ 25,000.00 лв. на
събитие и 50,000.00BGN в агрегат за периода на застраховане
За всеки член на КАБ с придобита правоспособност за
пета категория строежи, съгласно ЗУТ 17,500.00 лв. на
събитие и 35,000.00 лв. в агрегат за периода на застраховане
НЯМА