Общо събрание 2018

Управителният съвет на Камарата на архитектите в България  (КАБ) на основание чл. 29 ал. 2 от Устава на КАБ свиква Седемнадесето редовно Общо събрание

на 30 ноември и 1 декември 2018 г. в Зала „Рила“ на Хотел „Рила“, к.к. Боровец,

с начален час 10.00 часа на 30.11.2018 г. при следния дневен ред:

ДНЕВЕН РЕД

 

СЕДЕМНАДЕСЕТО РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА КАБ

30 ноември и 1 декември 2018 г. в  Хотел „Рила“ , к.к. Боровец

от  10.00 часа на 30.11.2018 г.

 1. Отчет за дейността на Управителния съвет на КАБ през 2017 г и 2018 г.; Проект за решение: ОС на КАБ приема отчета за дейността на УС за 2017 г. и 2018 г.
 2. Отчет за дейността на Контролния съвет на КАБ за 2017 г. и 2018 г.; Проект за решение: ОС на КАБ приема отчета за дейността на КС за 2017 г. и 2018 г.
 3. Доклад за дейността на Комисията по дисциплинарно производство за 2017 г. и 2018 г.; Проект за решение: ОС на КАБ приема доклада за дейността на КДП за 2017 г. и 2018 г.
 4. Отчет на Бюджет 2017 г.; Проект за решение: ОС на КАБ приема Отчет на Бюджет 2017 г.
 5. Изслушване на одиторски доклад и приемане на Годишен финансов отчет (ГФО) за 2017 г.;  Проект за решение: ОС на КАБ приема Годишния финансов отчет на КАБ  за 2017 г.
 6. Освобождаване от отговорност членовете на Управителния съвет на КАБ за дейността им през 2017 г. ; Проект за решение: ОС на КАБ освобождава от отговорност членовете на Управителния съвет  на КАБ  за дейността им през 2017 година
 7. Приемане на План-програма за дейността и Бюджет на КАБ за 2019 г.; Проект за решение: ОС на КАБ приема План-програма за дейността и Бюджет 2019 г. на КАБ
 8. Приемане на изменения и допълнения в Устава на КАБ и в Професионалния кодекс на КАБ; Проект за решения: ОС на КАБ приема изменения и допълнения в Устава на КАБ; ОС на КАБ приема изменения и допълнения в Професионалния кодекс на КАБ
 9. Обсъждане и приемане на Методика за участие на членовете на КАБ в обществени поръчки в областта на устройственото планиране и инвестиционното проектиране
 10. Обсъждане и приемане на Програма за съвместна дейност на КАБ и САБ
 11. Приемане на решения на Общото събрание на КАБ; Проект на решение: ОС на КАБ приема решения на Общото събрание на КАБ
 12. Разни

При липса на кворум към началния час 10.00 часа на  30 ноември 2018 г., Общото събрание ще започне в 11.00 часа на 30 ноември 2018 г.