Обществена поръчка

1. Продължение от т. II.1.1. (СМР) и упражняване на авторски надзор по време на изпълнение на СМР на обект „Ремонт и модернизация на административната сграда на ГПУ Малко Търново при РДГП Eлхово”. 2. Настоящата процедура включва извършване на дейности по строителство, включително проектиране и извършване на строителство – изготвяне на инвестиционен проект (проектиране), включително екзекутивна документация, изпълнение на предвидените в проекта строително-монтажни работи (СМР) и упражняване на авторски надзор по време на изпълнение на СМР на обект „Ремонт и модернизация на административната сграда на ГПУ Малко Търново при РДГП Eлхово“.

Възложител: Главна дирекция "Гранична полиция" /ГДГП/ към Министерство на вътрешните работи /МВР/

Детайли на поръчката

Вид поръчка

Публично състезание

Инженеринг

Краен срок за регистрация

Краен срок за предаване

08/01/2020