Обществена поръчка

1.Изг.на инвестиц.проект във фаза “Работен проект”в обхват и с-е съгласно ЗУТ и Н-ба №4 за обхв.и съдърж.на инвестиц.проекти;2.Изпълн.на СМР съгл.Раб. п-т, предписанията и заповедн.книга, в т.ч. предвидените в колич.стойн.сметка СМР, и съгл.Линейния график;3.Дост. и влагане в строит.на необходимите и съответств.на инвестиц.проект строит.продукти;4.Производство и/или доставка на строит.детайли/елементи и оборудване и влагането им в строежа;5.Уведомяване на В-я за възникнала необход.от допълнително проектиране;6.И-не на необходимите изпитвания и лаборат.изследв.;7.Съставяне на стр.книжа и изготв.на екзекутивна документ. на строежа;8.Участие в процед.по въвеждане на строежа в експлоат.;9.Отстран. на нанесени щети прич. от изпълн.при извършване на СМР,установ.с констат.протокол;10.Отстр. на недост., установени при предаването на с-жа и въвежд. му в е-я;11.Отстр. на проявени дефекти през гаранц. с-ве,определени с договора за в-не на общ.п-ка в съотв.с офертата.12.Извършв.на авторски надзор.

Възложител: Община град Добрич

Детайли на поръчката

Вид поръчка

Открита процедура

Инженеринг

Краен срок за регистрация

Краен срок за предаване

19/08/2019