Обществена поръчка

Сградата на Детска градина „Звездица” е разположена в УПИ І, кв. 476, с отреждане „за детска градина”, по плана на кв. „Даме Груев”, гр. Сливен, утвърден със Заповед № РД 15 – 136 от 05.03.1998 г., на кмет на Община Сливен. Същата е построена през 1975 г. и се състои от 2 (два) двуетажни корпуса за отглеждане на деца („А” и „Б”), едноетажен кухненски блок с Административна част (корпус „Г”), абонатна станция и физкултурен салон (корпус „В”) и топла връзка между корпус „Б” и „Г” (корпус „Д”), с обща Застроена площ (ЗП) от 1004 кв. м. и РЗП от 1627 кв. м. Детската градина се посещава от 6 групи деца от 3 до 7 годишна възраст, а в обособения кухненски блок се приготвя храна за 200 деца. Сградата е масивна, изпълнена по монолитен способ със стоманобетонни плочи греди и колони. Покривът на сградата е плосък покрив от стоманобетонна плоча, покрита с хидроизолация от PVC мембрана, но без въздушен слой и топлоизолация от сгурбетон. В това си състояние не отговаря на нормативните …

Възложител: Община Сливен

Детайли на поръчката

Вид поръчка

Публично състезание

Инженеринг

Краен срок за регистрация

Краен срок за предаване

04/11/2019