Обществена поръчка

Пълно наименование на поръчката: СМР и системна интеграция за ремонт на научноизследователски лаборатории, собственост на Технически университет – Варна, във връзка с изпълнение на проект BG05M2OP001-1.001-0008 “Национален център по мехатроника и чисти технологии“ финансиран чрез Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020“, по три обособени позиции: 1. Обособена позиция №1- Проектиране, авторски надзор, доставка и монтаж на технически инсталации; 2. Обособена позиция №2- Строително монтажни работи; 3. Обособена позиция №3 – Доставка и монтаж на интериорно оборудване

Възложител: Технически университет /ТУ/ - Варна

Детайли на поръчката

Вид поръчка

Открита процедура

Инженеринг

Краен срок за регистрация

Краен срок за предаване

12/08/2019