Обществена поръчка

„Проектиране и упражняване на авторски надзор/ за обекти на територията на гр. Стара Загора” по три обособени позиции Обособена позиция № 1: „Проектиране и упражняване на авторски надзор/ за обект: „Основен ремонт и въвеждане на мерки за енергийна ефективност за сградата на ЦДГ № 66 „Детски рай”, УПИ Ідетска градина, кв. 222, гр. Стара Загора” Обособена позиция № 2: „ Изготвяне на работен инвестиционен проект и упражняване на авторски надзор за реконструкция, модернизация и въвеждане на мерки за енергийна ефективност за сградата на ОУ „Самара”, гр. Стара Загора“ Обособена позиция № 3: „Изготвяне на работен инвестиционен проект и упражняване на авторски надзор за реконструкция, модернизация и въвеждане на мерки за енергийна ефективност за сградата на VII СОУ „Христо Ботев”, гр. Стара Загора“

Възложител:

Детайли на поръчката

Вид поръчка

Открита процедура

Проектиране

Краен срок за регистрация

Краен срок за предаване

13/08/2019